English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM

Tokat  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Calapoğlu , Betül Türkkuşu, Zafer Ocak  
DRAMA YÖNTEMİNE GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNDEKİ BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 1-11
THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON DRAMA ON EIGHTH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND RETENTİON LEVEL TOWARDS CELL DİVİSİON

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret ALINCAK Uğur ABAKAY, Seda AY  
Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 12-18
Investigation of Body Perception and Assertiveness Levels of University Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

YUNUS PINARKAYA Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK, Yunus PINARKAYA, Doç. Dr. Erol TAŞ, Doç. Dr. Zeki APAYDIN  
BRANŞ DERSLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 19-34
DETERMİNİNG TEACHER AND STUDENT OPİNİONS ON ROTATİNG CLASS SYSTEM

Özet | Abstract | Tam Metin |

tekin çelikkaya Zeynep ESEN  
DEĞERLER EĞİTİMİNDE ATASÖZÜ, DEYİM VE ÖZDEYİŞLERİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ YERİ Ss, 35-56
Mention in the Social Studies Program of Proverb, Idiom and Byword in Values Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

RUKİYE ŞAHİN  
Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar Ss, 57-64
Child Terror Victims in Print Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

sinem yanbıyık Yasin GÖKBULUT  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri: Fermi Problemleri Uygulamaları Ss, 65-83
Mathematical Modelling Skills Of Primary Teacher Candidates: The Practising Of Fermi Problems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elvin Hasan Dr.Elvin Hasan, İffet Aksoy Tokgöz  
MAKEDONYA VE TÜRKİYE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMASI Ss, 84-103
THE COMPARISON OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER EDUCATION PROGRAMS OF MACEDONIA AND TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine KARASU AVCI BİLGİN ÜNAL İBRET, EMİNE KARASU AVCI, ŞULE KARABIYIK, MUSTAFA GÜLEŞ, MURAT DEMİRCİ  
DEĞERLER ÖĞRETİMİNDE EDEBİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 104-124
THE USE OF LITERATURE PRODUCTS IN TEACHING THE VALUES BY SOCIAL STUDIES TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

SEDAT MADEN ÖMÜR DİNCEL  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA ALIŞKANLIKLARI Ss, 125-140
TURKISH READING HABITS OF FOREIGN STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ALDEMİR Gülşah BAŞOL, Yalçın DEMİR, Oğuzhan ÇAKAN  
ÖZDEŞİM KURMA VEYA BİREYCİLİK: ERGEN KIZLARIN BENLİK ALGISI ÜZERİNDE ANNELERİNİN ROLÜ Ss, 141-164
IDENTIFICATION OR INDIVIDUALIZATION: MOTHERS’ ROLE İN ADOLESCENT GİRLS’ SELF-PERCEPTİON

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Utku Özensoy  
PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARIYA ETKİSİ Ss, 165-175
The Effect of Project Based Learning on Successful in Social Studies Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

adem beldağ Adem Beldağ, Mehmet Balcı  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN KULLANIMI: NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 176-189
USE ORAL HISTORY METHOD IN TEACHING SOCIAL STUDIES: A QUALITY STUDY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Serdar Köksal Doç.Dr. Mustafa Serdar Köksal, Doktora Öğrencisi Derya GÖĞSU,mail: deryagoksu06@gmail.com Dr. Gamze AKKAYA  
Türkiye’de Özel Yeteneklilere Neyi, Nasıl Öğretmeli ve Öğrenmeyi Nasıl Değerlendirmeli? : Bir Paydaşlar Görüşü Çalışması Ss, 190-203
What should be taught? How should be taught? and How learning should be evaluated?: A study of stakeholder ideas about education of gifted students in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Fatih Alkan  
Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi Ss, 204-211
Investigation of Teachers’ Perceptions about Hidden Curriculum through Metaphors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Ulus LEYLA ULUS, AYŞE B.AKSOY  
Annelere Uygulanan Empati Eğitim Programının Bağışlama ve Empati Düzeylerine Etkisi Ss, 212-226
The Effect of the Empathy Training Program Applied to Mothers on the Levels of Forgiveness and Empathy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip ÖNER  
SOSYAL BİLGİLER VE TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK: eba.gov.tr Ss, 227-257
AN ALTERNATIVE SOURCE FOR SOCIAL STUDIES AND HISTORY LESSONS: eba.gov.tr

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper ÇİLTAŞ , Elif Albayrak  
TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAYINLANAN MATEMATİKSEL MODEL VE MODELLEME ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ Ss, 258-283
DESCRIPTIVE CONTENT ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELING RESEARCH PUBLISHED IN THE FIELD OF MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz TAŞKIRAN 1.Zafer ÇAKMAK, 2. Cengiz TAŞKIRAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) PLATFORMU Ss, 284-295
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON EDUCATION INFORMATION NETWORK (EBA) PLATFORM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Kızılay Nagihan TANIK ÖNAL  
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen ve Teknoloji Dersini Nasıl Algılıyor? Ss, 296-309
How Does Pre-Service Science Teachers Perceive Science and Technology Courses?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe AKKURT ÇAĞLAR  
4. ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK ALGILARI Ss, 310-320
4th AND 5th GRADE SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin TOPÇU  
TEOG TARİH SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ Ss, 321-335
ANALYSİS OF HİSTORY QUESTİONS ASKED İN THETRANSİTİON FROM PRİMARY TO SECONDARY EDUCATİON (TPSE) ACCORDİNG TO THE RENEWED BLOOM TAXONOMY

Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET ALİ KANDEMİR Zeki APAYDIN  
AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA JİGSAW II TEKNİĞİNİNİ KULLANMANIN AKADEMİK BAŞARI VE ÖĞRENİLENLERİN KALICIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ Ss, 336-354
EFFECTS OF JIGSAW II TECHNIQUE IN ACTIVE LEARNING ON ACADEMICALLY ACHIEVEMENTS AND LEARNING PERSISTENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım Çoban , Merve Nur Fırat  
Suluova İlçesinde Ortaya Çıkan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 355-371
Environmental Problems In Suluova Province and Solution Proposal

Özet | Abstract | Tam Metin |

Remzi Can  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 372-384
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND WRITING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Omca Çobanoğlu TAHSİN YAZICI, ELİF OMCA ÇOBANOĞLU  
TÜRKİYE’DE SINIF DIŞI EĞİTİM VE TARİHSEL KÖKENLERİ Ss, 385-401
EDUCATION AND HISTORICAL ORIGINS OF OUTDOOR IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Camcı  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 402-429
ANALYSING OF RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND BURNOUT LEVELS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahu Simla Değerli  
Toplumsal dönüşümler Işığında Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Airbrush (hava fırçası) Kullanımına İlişkin Bir Araştırma Ss, 430-445
A Research on Art Education Students’ Use of Airbrush in the Light of Social Transformations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Kaya  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 446-454
A Comparıson Of The Self-Efficacy Beliefs Of Social Sciences Teacher Candidates in Terms Of Different Variables At Yuzuzncu Yil University Faculty Of Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Bahri Gündoğdu -  
KLASİK İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞINDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YAKLAŞIM Ss, 455-469
THE APPROACH TO UNDESIRABLE STUDENT BEHAVIORS IN CLASSICAL ISLAMIC EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Yanık  
“Survivor” Köyü Üzerinden Çocukluğa Yolculuk Ss, 470-480
A Journay to the Childhood through "Survivor" Village

Özet | Abstract | Tam Metin |

BUKET BALLIEL ÜNAL Dr.Buket BALLIEL ÜNAL,  
WEB TABANLI UZAKTAN EĞITIMIN FEN BILIMLERI KONULARINDA ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISI Ss, 481-490
EFFECT OF WEB-BASED DİSTANCE EDUCATİON ON STUDENT ACHIEVEMENT IN SCIENCE EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Akbaba LÜTFÜ İLGAR  
Beş ve Altı Yaş Çocuklarının Duygu Düzenlemelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ss, 491-520
An Investigation of Emotion Regulation of Children Aged 5-6

Özet | Abstract | Tam Metin |

AYÇA CİRİT GÜL YRD. DOÇ. DR. ELİF OMCA ÇOBANOĞLU, ARŞ. GÖR. AYÇA CİRİT GÜL  
İLKOKUL 4. SINIF MÜFREDATINDA YER ALAN CÜMLENİN ÖĞELERİ KONUSUNUN SINIF DIŞI (OUTDOOR) ETKİNLİKLERLE DESTEKLENEREK ÖĞRETİLMESİ Ss, 521-531
TEACHING OF THE “ELEMENTS OF THE SENTENCE” TOPIC THAT IS FOUND IN THE 4TH GRADE “GRAMAR” CIRICULUM OF PRIMARY SCHOOLS WITH THE SUPPORT OF OUTDOOR ACTIVITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Balgalmis Engin Kayır  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA KARŞI GELİŞTİRDİKLERİ TUTUMLAR Ss, 532-546
ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS STUDENTS' UNDESIRED BEHAVIORS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut Nacar Zülfü Demirtaş  
Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ss, 547-558
Organızatıonal Commitment Level Of Hıgh School Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Çam Arş. Gör. Mehmet Uysal  
MOBİL UYGULAMALARIN EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 559-567
Usage of Mobile Applications for Educational Purposes: A Scale Development Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri