English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 . SayıEditör
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM

Tokat  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZafer KUŞ , Aysun AKSU  
Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnançları Ss, 18-41
Social Studies Teachers' Beliefs onCitizenship and Citizenship Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mete ALMALI , Doç. Dr. Adem İŞCAN, Yrd. Doç. Dr. Beytullah KARAGÖZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE VE SÖZLÜ ANLATIMA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 42-63
A STUDY ON THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS VERBAL LECTURE COURSE AND VERBAL LECTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ERTÜRK , Emre GÜLER  
5. 6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (Muğla İli Örneği) Ss, 64-76
Examination by Teachers opinion of 5th, 6th and 7th Classes Social Studies Course Books (Example of Muğla Province)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım Çoban , Turgut İleri  
Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersi Hakkındaki Görüşleri: Amasya Üniversitesi Örneği Ss, 77-89
Views of the prospective teachers at Social Sciences and Turkish Departments about School Experience I: Amasya University Case

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan KOÇ , Emrah DOĞAN  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEPREM KONUSUNUN DİJİTAL OYUNLA ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Ss, 90-100
THE IMPACT OF INSTRUCTION THROUGH DIGITAL GAMES ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TEACHING EARTHQUAKES IN A SOCIAL SCIENCE CLASS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ  
EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 101-110
OPINIONS OF FOURTH GRADE STUDENTS OF MUSIC EDUCATION AT THE EDUCATION FACULTY ABOUT MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

TUĞBA KOCADAĞ ÜNVER Gülşah BAŞOL, Harun ÇİĞDEM  
Ölçme Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri Ss, 11-128
Student Views Towars E-Test Applications in Mesaurement and Evaluation Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram ÖZER , Abdullah KARAOĞLU  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 129-141
A Review of Complementary Measurement and Evaluation Techniques Used in Science and Technology Classes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Emre Bozdoğan  
“FEN EĞİTİMİNDE İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARI” DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 1-17
PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT "INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS IN SCIENCE EDUCATION” COURSE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ozan UYan  
Solfej Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Gitar ve Piyano Kullanımının Karşılaştırılması Ss, 142-149
Comparison of Guitar and Piano Applications as Accompany Instrument in Sight-Singing Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

İHSAN ÜNLÜ Yrd. Doç. Dr. Alper KAŞKAYA, Bilim Uzmanı Özge METİN  
ÇOCUKLARIN DEĞER ULAŞIMINA EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNUN ETKİSİ Ss, 150-159
THE EFFECT OF PARENT EDUCATİONAL STATUS ON VALUE ACQUİSİTİON OF CHİLDREN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan Sevim , M. Fatih Sayır  
Türkçe Derslerinde Akıllı Tahta İle Yapılan Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi Ss, 160-172
Investigating Interactive White Board Speaking Skills Activities in Turkish Lessons According to Teachers’ and Students’ Ideas

Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖMER VOLKAN YAZ , Mehmet Altan KURNAZ  
2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ Ss, 173-184
THE EXAMINATION OF 2013 SCIENCE CURRICULA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan UYANIK  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA Ss, 185-195
EXAMINATION OF THE ELEMENTARY TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES: A LONGITUDINAL RESEARCH

Özet | Abstract | Tam Metin |

sinem yanbıyık , Bekir BULUÇ, Gonca DEMİRTAŞ  
GIDA SEKTÖRÜNDE PERSONEL SEÇİM SÜRECİNİN BETİMLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Ss, 196-210
A STUDY ON THE DESCRIPTION OF PERSONNEL SELECTION PROCESS IN FOOD INDUSTRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Şimşek  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL MATERYALLER: OKUMA METİNLERİ VE OKUMA KİTAPLARI Ss, 211-225
BASIC MATERIALS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: READING TEXT AND READING BOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mavi Akkaya Yılmaz  
NAZİLLİ’DEKİ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 226-239
THE ANALYSIS ABOUT CONCEPTION AND KNOWLEDGE OF STUDENTS ABOUT CULTUREL AND HİSTORİCAL VALUES IN NAZİLLİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Çelik  
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİKLERİ Ss, 240-247
PRE - SCHOOL TEACHERS' SELF EFFİCACY RELATED TO EARLY MATHS EDUCATİON

Özet | Abstract | Tam Metin |

YASİN GÖKBULUT , Ercan DİRİK  
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 248-263
COMBINED CLASSROM TEACHERS OPINIONS RELATED TO THE APPLICABILITY OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÖZAY KÖSE , Şeyda GÜL, Bülent KESKİN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ Ss, 264-271
KNOWLEDGE LEVEL ABOUT SUBSTANCE ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ŞENGÜL  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ Ss, 272-284
THE USAGE LEVELS OF MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES IN TURKISH COURSE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Akbaba , Ferdi SOYCAN  
İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINI ÖRGÜTSEL VE TOPLUMSAL DEĞERLERE GÖRE YÖNETMESİ VE BU DEĞERLERİ KAZANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 285-315
TEACHER OPINIONS ABOUT PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS’ MANAGEMENT OF THEIR SCHOOLS BY ORGANIZATIONAL AND SOCIAL VALUES AND ACQUISITION OF THESE VALUES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür BABAYİĞİT  
DUVARLAR DİLE GELDİ: EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ DUVARLARINA YAZILANLARIN İNCELENMESİ Ss, 316-341
WALLS ARE TALKING: INVESTIGATION OF THE WRITINGS ON WALLS IN THE EDUCATION FACULTY CLASSES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut POLATCAN , Muhammet İbrahim AKYÜREK  
BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 342-353
Opinions of Science and Art Centre (BILSEM) Administrators Concerning Their Competencies of Change Management

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri