English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5 . SayıEditör
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM

Tokat  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErkan Yeşiltaş , Refik Turan  
Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yazılımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi Ss, 1-23
The Effect of Computer Software, Designed for Social Studies Teaching, to Academic Achievement and Attitude

Özet | Abstract | Tam Metin |

FADİME SEÇGİN , Şefika KURNAZ  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ALGI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 24-38
THE EFFECTS OF GENDER ACTIVITIES IN SOCIAL STUDIES COURSE ON THE STUDENTS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES

Özet | Abstract | Tam Metin |

HAKAN ŞAHİN , ESRA ÖMEROĞLU  
PSİKOSOSYAL GELİŞİM TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKALARINA ETKİSİ Ss, 39-56
THE IMPACT OF CHILDREN’S EMOTIONAL INTELLIGENCE WHO ATTEND ON THE PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT EDUCATION PROGRAM OF KINDERGARTEN EDUCATION PROGRAM

Özet | Abstract | Tam Metin |

canan öğülmüş , Selahattin Avşaroğlu  
OKUL ÖNCESİ ve ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 57-70
EVALUATION OF PRE-SCHOOL AND SPECIAL EDUCATION TEACHERS' JOB SATISFACTION

Özet | Abstract | Tam Metin |

NURAN TUNCER , Adalet KANDIR  
ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ss, 71-82
Study of the Early Learing Skills Evaluction Device Fom the Aspect of Diffesency Connected With Sex

Özet | Abstract | Tam Metin |

mehmet özkartal  
TÜRK MİTOLOJİSİ VE SANAT EĞİTİMİNDEKİ YERİ Ss, 83-98
TURKISH MYTHOLOGY AND ITS PLACE IN EDUCATION OF ART

Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan Bülbül , Vedat ÖZSOY  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİNDE 4MAT ÖĞRETİM MODELİNİN UYGULANMASI Ss, 99-118
APPLICATION OF THE 4MAT TEACHING MODEL IN THE TWO DIMENSIONS ART STUDIO CLASSES OF THE FINE ARTS HIGH SCHOOLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga Özkan , Neşe (Işık) Tertemiz, Ülkü Çoban Sural, Hanife Ünlütürk Akçakın  
İlkokul (1-4) Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Dört İşlem Becerisine Dayalı Problem Yapılarının İncelenmesi Ss, 119-137
An Analysis of Problem Structures Based on Four Operations of Natural Numbers in Primary Math Textbooks

Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET ÖZDEMİR  
Kur’an Merkezli Din Eğitimi Ss, 138-146
Koran-Based Religious Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin ERKUŞ , Kadir ULUSOY  
SOSYAL BİLGİLER DÖRDÜNCÜ SINIF DERS PROGRAMINDAKİ TARİH KONULARI İLE İLGİLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI Ss, 147-158
STUDENT PERCEPTIONS ON THE CONCEPTS RELATED TO THE HISTORY SUBJECTS INCLUDED IN ELEMENTARY FOURTH GRADE SOCIAL STUDIES COURSE PROGRAM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güllü YAKAR  
GRAFİK TASARIM ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN BİLGİLENDİRME TASARIMI DERS İZLENCESİ GELİŞTİRİLMESİ Ss, 159-167
DEVELOPING AN INFORMATION DESIGN SYLLABUS FOR GRAPHIC DESIGN ASSOCIATE DEGREE

Özet | Abstract | Tam Metin |

NURAN TUNCER Leyla Ulus, Şahin Sözen  
MESLEKİ EĞİTİM, GELİŞİM VE YETERLİLİK AÇISINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ Ss, 168-185
THE IMPORTANCE OF VOCATİONAL HIGH SCHOOLS IN TERMS OFVOCATİOANAL EDUCATİON, DEVELOPMENT AND COMPETENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ÇİFÇİ  
ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA KULLANIMI Ss, 186-200
THE USE OF CASE STUDY METHOD IN GEOGRAPHY TEXTBOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif BİRCAN , Erdoğan BOZKURT  
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Motivasyonları ile Matematik Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 201-220
Analysis of Relationship Between Primary Fifth Grade Srudents’ Math Motivation with Academic Achievement Of Math

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAYA , Recep Bozdemir, Zafer Çimen, Osman Demir  
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersinde Karşılaştıkları Problemler ( Tokat İli Örneği) Ss, 221-234
Elementary Teachers Of Physıcal Educatıon And Sports Lessons Faced Problems (Tokat City Samply)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Türer , E. Omca Çobanoğlu  
FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ Ss, 235-247
THE AWARENESS LEVELS OF SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE PROSPECTIVE TEACHERS REGARDING SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÇEPNİ Tevfik PALAZ, Bahadır KILCAN, Bülent AKBABA  
Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevlerinin Muhatapları Tarafından Değerlendirilmesi Ss, 248-264
The Evaluation of Performance Homeworks Assigned in Social Studies Courses by Respondents

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay TÜRKBEN  
ANLAM BİLİM AÇISINDAN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADAR “GÖK” KAVRAMININ ANLAMSAL YOLCULUĞU Ss, 265-272
THE SEMANTIC JOURNEY OF THE “SKY” CONCEPT FROM THE PAST UNTIL TODAY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ , Serpil UMUZDAŞ  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 273-281
EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF 8TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE MUSIC LESSON ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai DEMİR  
Anneler İçin Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmaları Ss, 282-297
Adaptation Of The Parental Self – Efficacy Scale Among Mothers: The Study Of Validity And Reliability

Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip ÖZTÜRK MURAT KEÇE  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL BİLGİLER Ss, 298-310
SOCIAL STUDIES FROM THE PERSPECTIVE OF 7TH GRADE STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel Abidin Mısırlı  
Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi Ss, 311-337
Investigation of Secondary School Students’ Competencies Regarding Educational Technology Standards

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdülkadir Öztürk  
Öğretmenlerin Sahip Oldukları Yaşam Amaçları ve Sosyal Desteğin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü Ss, 338-347
The Predictor Role of Life Purposes Teachers Have and Social Support on Subjunctive Well-Being

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Özel , Nida Bayındır  
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Öğretimsel Davranışları Ss, 348-358
Elementary Teachers’ Instructional Practices To Promote Students’ Creativity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri