Türkçe

Quick accessSon SayıEditor
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Assistant Editor
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM

Tokat  2017

 | Cover  | Index  | Editor's Note


Mustafa Calapoğlu   , Betül Türkkuşu, Zafer Ocak  
DRAMA YÖNTEMİNE GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNDEKİ BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ , ss. 1-11
THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON DRAMA ON EIGHTH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND RETENTİON LEVEL TOWARDS CELL DİVİSİON
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Fikret ALINCAK   Uğur ABAKAY, Seda AY  
Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi , ss. 12-18
Investigation of Body Perception and Assertiveness Levels of University Students
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

YUNUS PINARKAYA   Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK, Yunus PINARKAYA, Doç. Dr. Erol TAŞ, Doç. Dr. Zeki APAYDIN  
BRANŞ DERSLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ , ss. 19-34
DETERMİNİNG TEACHER AND STUDENT OPİNİONS ON ROTATİNG CLASS SYSTEM
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

tekin çelikkaya   Zeynep ESEN  
DEĞERLER EĞİTİMİNDE ATASÖZÜ, DEYİM VE ÖZDEYİŞLERİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ YERİ , ss. 35-56
Mention in the Social Studies Program of Proverb, Idiom and Byword in Values Education
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

RUKİYE ŞAHİN    
Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar , ss. 57-64
Child Terror Victims in Print Media
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

sinem yanbıyık   Yasin GÖKBULUT  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri: Fermi Problemleri Uygulamaları , ss. 65-83
Mathematical Modelling Skills Of Primary Teacher Candidates: The Practising Of Fermi Problems
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Elvin Hasan   Dr.Elvin Hasan, İffet Aksoy Tokgöz  
MAKEDONYA VE TÜRKİYE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMASI , ss. 84-103
THE COMPARISON OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER EDUCATION PROGRAMS OF MACEDONIA AND TURKEY
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine KARASU AVCI   BİLGİN ÜNAL İBRET, EMİNE KARASU AVCI, ŞULE KARABIYIK, MUSTAFA GÜLEŞ, MURAT DEMİRCİ  
DEĞERLER ÖĞRETİMİNDE EDEBİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ , ss. 104-124
THE USE OF LITERATURE PRODUCTS IN TEACHING THE VALUES BY SOCIAL STUDIES TEACHERS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

SEDAT MADEN   ÖMÜR DİNCEL  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA ALIŞKANLIKLARI , ss. 125-140
TURKISH READING HABITS OF FOREIGN STUDENTS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah ALDEMİR   Gülşah BAŞOL, Yalçın DEMİR, Oğuzhan ÇAKAN  
ÖZDEŞİM KURMA VEYA BİREYCİLİK: ERGEN KIZLARIN BENLİK ALGISI ÜZERİNDE ANNELERİNİN ROLÜ , ss. 141-164
IDENTIFICATION OR INDIVIDUALIZATION: MOTHERS’ ROLE İN ADOLESCENT GİRLS’ SELF-PERCEPTİON
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Utku Özensoy    
PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARIYA ETKİSİ , ss. 165-175
The Effect of Project Based Learning on Successful in Social Studies Course
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

adem beldağ   Adem Beldağ, Mehmet Balcı  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN KULLANIMI: NİTEL BİR ÇALIŞMA , ss. 176-189
USE ORAL HISTORY METHOD IN TEACHING SOCIAL STUDIES: A QUALITY STUDY
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa Serdar Köksal   Doç.Dr. Mustafa Serdar Köksal, Doktora Öğrencisi Derya GÖĞSU,mail: deryagoksu06@gmail.com Dr. Gamze AKKAYA  
Türkiye’de Özel Yeteneklilere Neyi, Nasıl Öğretmeli ve Öğrenmeyi Nasıl Değerlendirmeli? : Bir Paydaşlar Görüşü Çalışması , ss. 190-203
What should be taught? How should be taught? and How learning should be evaluated?: A study of stakeholder ideas about education of gifted students in Turkey
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammet Fatih Alkan    
Öğretmenlerin Örtük Program Kavramına Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi , ss. 204-211
Investigation of Teachers’ Perceptions about Hidden Curriculum through Metaphors
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Leyla Ulus   LEYLA ULUS, AYŞE B.AKSOY  
Annelere Uygulanan Empati Eğitim Programının Bağışlama ve Empati Düzeylerine Etkisi , ss. 212-226
The Effect of the Empathy Training Program Applied to Mothers on the Levels of Forgiveness and Empathy
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Galip ÖNER    
SOSYAL BİLGİLER VE TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK: eba.gov.tr , ss. 227-257
AN ALTERNATIVE SOURCE FOR SOCIAL STUDIES AND HISTORY LESSONS: eba.gov.tr
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Alper ÇİLTAŞ   , Elif Albayrak  
TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAYINLANAN MATEMATİKSEL MODEL VE MODELLEME ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ , ss. 258-283
DESCRIPTIVE CONTENT ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELING RESEARCH PUBLISHED IN THE FIELD OF MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Cengiz TAŞKIRAN   1.Zafer ÇAKMAK, 2. Cengiz TAŞKIRAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) PLATFORMU , ss. 284-295
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON EDUCATION INFORMATION NETWORK (EBA) PLATFORM
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra Kızılay   Nagihan TANIK ÖNAL  
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen ve Teknoloji Dersini Nasıl Algılıyor? , ss. 296-309
How Does Pre-Service Science Teachers Perceive Science and Technology Courses?
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe AKKURT ÇAĞLAR    
4. ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK ALGILARI , ss. 310-320
4th AND 5th GRADE SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMLES
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ersin TOPÇU    
TEOG TARİH SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ , ss. 321-335
ANALYSİS OF HİSTORY QUESTİONS ASKED İN THETRANSİTİON FROM PRİMARY TO SECONDARY EDUCATİON (TPSE) ACCORDİNG TO THE RENEWED BLOOM TAXONOMY
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

MEHMET ALİ KANDEMİR   Zeki APAYDIN  
AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA JİGSAW II TEKNİĞİNİNİ KULLANMANIN AKADEMİK BAŞARI VE ÖĞRENİLENLERİN KALICIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ , ss. 336-354
EFFECTS OF JIGSAW II TECHNIQUE IN ACTIVE LEARNING ON ACADEMICALLY ACHIEVEMENTS AND LEARNING PERSISTENCE
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Asım Çoban   , Merve Nur Fırat  
Suluova İlçesinde Ortaya Çıkan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri , ss. 355-371
Environmental Problems In Suluova Province and Solution Proposal
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Remzi Can    
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ss. 372-384
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND WRITING
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif Omca Çobanoğlu   TAHSİN YAZICI, ELİF OMCA ÇOBANOĞLU  
TÜRKİYE’DE SINIF DIŞI EĞİTİM VE TARİHSEL KÖKENLERİ , ss. 385-401
EDUCATION AND HISTORICAL ORIGINS OF OUTDOOR IN TURKEY
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Yakup Camcı    
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ , ss. 402-429
ANALYSING OF RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND BURNOUT LEVELS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahu Simla Değerli    
Toplumsal dönüşümler Işığında Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Airbrush (hava fırçası) Kullanımına İlişkin Bir Araştırma , ss. 430-445
A Research on Art Education Students’ Use of Airbrush in the Light of Social Transformations
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Kemal Kaya    
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi , ss. 446-454
A Comparıson Of The Self-Efficacy Beliefs Of Social Sciences Teacher Candidates in Terms Of Different Variables At Yuzuzncu Yil University Faculty Of Education
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf Bahri Gündoğdu   -  
KLASİK İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞINDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YAKLAŞIM , ss. 455-469
THE APPROACH TO UNDESIRABLE STUDENT BEHAVIORS IN CLASSICAL ISLAMIC EDUCATION
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül Yanık    
“Survivor” Köyü Üzerinden Çocukluğa Yolculuk , ss. 470-480
A Journay to the Childhood through "Survivor" Village
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

BUKET BALLIEL ÜNAL   Dr.Buket BALLIEL ÜNAL,  
WEB TABANLI UZAKTAN EĞITIMIN FEN BILIMLERI KONULARINDA ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISI , ss. 481-490
EFFECT OF WEB-BASED DİSTANCE EDUCATİON ON STUDENT ACHIEVEMENT IN SCIENCE EDUCATION
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Gül Akbaba   LÜTFÜ İLGAR  
Beş ve Altı Yaş Çocuklarının Duygu Düzenlemelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi , ss. 491-520
An Investigation of Emotion Regulation of Children Aged 5-6
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

AYÇA CİRİT GÜL   YRD. DOÇ. DR. ELİF OMCA ÇOBANOĞLU, ARŞ. GÖR. AYÇA CİRİT GÜL  
İLKOKUL 4. SINIF MÜFREDATINDA YER ALAN CÜMLENİN ÖĞELERİ KONUSUNUN SINIF DIŞI (OUTDOOR) ETKİNLİKLERLE DESTEKLENEREK ÖĞRETİLMESİ , ss. 521-531
TEACHING OF THE “ELEMENTS OF THE SENTENCE” TOPIC THAT IS FOUND IN THE 4TH GRADE “GRAMAR” CIRICULUM OF PRIMARY SCHOOLS WITH THE SUPPORT OF OUTDOOR ACTIVITIES
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra Balgalmis   Engin Kayır  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA KARŞI GELİŞTİRDİKLERİ TUTUMLAR , ss. 532-546
ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS STUDENTS' UNDESIRED BEHAVIORS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Davut Nacar   Zülfü Demirtaş  
Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri , ss. 547-558
Organızatıonal Commitment Level Of Hıgh School Teachers
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre Çam   Arş. Gör. Mehmet Uysal  
MOBİL UYGULAMALARIN EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI , ss. 559-567
Usage of Mobile Applications for Educational Purposes: A Scale Development Study
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |


Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri