Türkçe

Quick accessSon SayıEditor
Doç. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Assistant Editor
Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT - Yrd. Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM

Tokat  2017

 | Cover  | Index  | Editor's Note


Zafer KUŞ   , Aysun AKSU  
Vatandaşlık Ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnançları , ss. 18-41
Social Studies Teachers' Beliefs onCitizenship and Citizenship Education
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mete ALMALI   , Doç. Dr. Adem İŞCAN, Yrd. Doç. Dr. Beytullah KARAGÖZ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE VE SÖZLÜ ANLATIMA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA , ss. 42-63
A STUDY ON THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS VERBAL LECTURE COURSE AND VERBAL LECTURE
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa ERTÜRK   , Emre GÜLER  
5. 6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (Muğla İli Örneği) , ss. 64-76
Examination by Teachers opinion of 5th, 6th and 7th Classes Social Studies Course Books (Example of Muğla Province)
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Asım Çoban   , Turgut İleri  
Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersi Hakkındaki Görüşleri: Amasya Üniversitesi Örneği , ss. 77-89
Views of the prospective teachers at Social Sciences and Turkish Departments about School Experience I: Amasya University Case
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan KOÇ   , Emrah DOĞAN  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEPREM KONUSUNUN DİJİTAL OYUNLA ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ , ss. 90-100
THE IMPACT OF INSTRUCTION THROUGH DIGITAL GAMES ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TEACHING EARTHQUAKES IN A SOCIAL SCIENCE CLASS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ    
EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ , ss. 101-110
OPINIONS OF FOURTH GRADE STUDENTS OF MUSIC EDUCATION AT THE EDUCATION FACULTY ABOUT MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

TUĞBA KOCADAĞ ÜNVER   Gülşah BAŞOL, Harun ÇİĞDEM  
Ölçme Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri , ss. 11-128
Student Views Towars E-Test Applications in Mesaurement and Evaluation Course
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Bayram ÖZER   , Abdullah KARAOĞLU  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ , ss. 129-141
A Review of Complementary Measurement and Evaluation Techniques Used in Science and Technology Classes
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Aykut Emre Bozdoğan    
“FEN EĞİTİMİNDE İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARI” DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ , ss. 1-17
PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT "INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS IN SCIENCE EDUCATION” COURSE
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Ozan UYan    
Solfej Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Gitar ve Piyano Kullanımının Karşılaştırılması , ss. 142-149
Comparison of Guitar and Piano Applications as Accompany Instrument in Sight-Singing Education
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

İHSAN ÜNLÜ   Yrd. Doç. Dr. Alper KAŞKAYA, Bilim Uzmanı Özge METİN  
ÇOCUKLARIN DEĞER ULAŞIMINA EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNUN ETKİSİ , ss. 150-159
THE EFFECT OF PARENT EDUCATİONAL STATUS ON VALUE ACQUİSİTİON OF CHİLDREN
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Oğuzhan Sevim   , M. Fatih Sayır  
Türkçe Derslerinde Akıllı Tahta İle Yapılan Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi , ss. 160-172
Investigating Interactive White Board Speaking Skills Activities in Turkish Lessons According to Teachers’ and Students’ Ideas
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

ÖMER VOLKAN YAZ   , Mehmet Altan KURNAZ  
2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ , ss. 173-184
THE EXAMINATION OF 2013 SCIENCE CURRICULA
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökhan UYANIK    
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA , ss. 185-195
EXAMINATION OF THE ELEMENTARY TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES: A LONGITUDINAL RESEARCH
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

sinem yanbıyık   , Bekir BULUÇ, Gonca DEMİRTAŞ  
GIDA SEKTÖRÜNDE PERSONEL SEÇİM SÜRECİNİN BETİMLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA , ss. 196-210
A STUDY ON THE DESCRIPTION OF PERSONNEL SELECTION PROCESS IN FOOD INDUSTRY
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Pınar Şimşek    
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL MATERYALLER: OKUMA METİNLERİ VE OKUMA KİTAPLARI , ss. 211-225
BASIC MATERIALS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: READING TEXT AND READING BOOKS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mavi Akkaya Yılmaz    
NAZİLLİ’DEKİ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ , ss. 226-239
THE ANALYSIS ABOUT CONCEPTION AND KNOWLEDGE OF STUDENTS ABOUT CULTUREL AND HİSTORİCAL VALUES IN NAZİLLİ
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Meryem Çelik    
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİKLERİ , ss. 240-247
PRE - SCHOOL TEACHERS' SELF EFFİCACY RELATED TO EARLY MATHS EDUCATİON
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

YASİN GÖKBULUT   , Ercan DİRİK  
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ , ss. 248-263
COMBINED CLASSROM TEACHERS OPINIONS RELATED TO THE APPLICABILITY OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra ÖZAY KÖSE   , Şeyda GÜL, Bülent KESKİN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ , ss. 264-271
KNOWLEDGE LEVEL ABOUT SUBSTANCE ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat ŞENGÜL    
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ , ss. 272-284
THE USAGE LEVELS OF MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES IN TURKISH COURSE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet Akbaba   , Ferdi SOYCAN  
İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINI ÖRGÜTSEL VE TOPLUMSAL DEĞERLERE GÖRE YÖNETMESİ VE BU DEĞERLERİ KAZANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ , ss. 285-315
TEACHER OPINIONS ABOUT PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS’ MANAGEMENT OF THEIR SCHOOLS BY ORGANIZATIONAL AND SOCIAL VALUES AND ACQUISITION OF THESE VALUES
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Özgür BABAYİĞİT    
DUVARLAR DİLE GELDİ: EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ DUVARLARINA YAZILANLARIN İNCELENMESİ , ss. 316-341
WALLS ARE TALKING: INVESTIGATION OF THE WRITINGS ON WALLS IN THE EDUCATION FACULTY CLASSES
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmut POLATCAN   , Muhammet İbrahim AKYÜREK  
BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ , ss. 342-353
Opinions of Science and Art Centre (BILSEM) Administrators Concerning Their Competencies of Change Management
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |


Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri