Türkçe

Quick access2 . SayıEditor
Yrd. Doc. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ

Assistant Editor
Yrd. Doc. Dr. Yasin GÖKBULUT

TOKAT  2014

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cengiz TAŞKIRAN 1  
Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Kazanımların Zihinsel Beceriler Açısından İncelenmesi Ss, 1-13
To Investigate in terms of the Mental Skills to Gains of Sixth Grade Social Studies Curriculum

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ Yrd.Doç.Dr. İkram ÇINAR, Yrd.Doç.Dr. Nevzat DEMİRCİ 1  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERDE BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMINDAN VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARININ İNCELENMESİ Ss, 136-150
STUDYİNGTHEPROBLEMS OF PRİMARY SCHOOL TEACHERS DERİVEDFROMINCLUSİVEEDUCATİONANDPHYSİCALEDUCATİONPROGRAMME OF THESTUDENTSINNEED OF SPECİAL EDUCATİON

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sabri SİDEKLİ Sabri Sidekli, Harun Er, Refika Yavaşer, Erhan Aydın 1  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: KARİKATÜR Ss, 151-163
AN ALTERNATİVE METHOD İN SOCİAL STUDİES EDUCATİON: CARTOON

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SEFA SALİH AYDEMİR 1  
Cumhuriyet Döneminde Liselerin Tarihi Gelişimi (Antalya Lisesi Örneği) Ss, 164-184
Historical Development Of The High Schools In The Republic Period (Antalya High School Sample)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SELMA ASLANTAŞ 1  
GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Ss, 185-196
ATTITUDE SCALE DEVELOPMENT FOR VISUAL ARTS CLASS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semra Başaran BÜŞRA GÖKMEN, BURÇAK AKDAĞ 1  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 197-223
THE PROBLEMS TEACHERS FACED PRESCHOOL ADJUSTMEN PERIOD AND RECOMMENDATIONS REGARDING SOLUTIONS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SİBEL IŞIK MERCAN MEHMET EĞİT 1  
Öğretmenlerin Branş Tutum İlişkisi Ss, 224-241
The Interrogation of Teachers’ Attitudes Accordingt to Their Subjects

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tahir Gür Tahir Gür 1  
BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRETİMİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE KELİME ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI Ss, 242-253
Using Context Based Word Teaching Technique to Third Grade Studenst

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşat Öğülmüş Doç. Dr. Hakan SARI 1  
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ( BİLSEM ) KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 254-265
EVALUATION OF THE PROBLEMS FACED BY TEACHERS AND STUDENTS IN SCIENCE AND ART CENTERS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent AKSOY Hülya KARAÇALI 1  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu Algısı (Sinop Üniversitesi Örneği) Ss, 14-27
The Perception Of Social Studies Preservice Teachers On The Middle East (The Case Of Sinop University)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra KARABAĞ KÖSE 1  
DEZAVANTAJLI OKULLARDA ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ss, 28-36
RELATIONSHIPS BETWEEN TEACHERS' ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL SILENCE IN DISADVANTAGED SCHOOLS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih Yılmaz 1  
YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE 2 DERS KİTABI YAZMA ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 37-48
A Research on the writing activities of Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book 2

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan AKDAĞ HAKAN AKDAĞ, RIZA OĞUZ,OSMAN TATAR,YAKUP SUBAŞI 1  
ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 49-66
THE EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL SOCIAL STUDIES COURSEBOOKS IN THE CONTEXT OF CURRENT EVENTS ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS*

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa TAK Nurses YILDIZ 1  
1980–1990 Yılları Arasında Bulgaristan’da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algısı Ss, 67-100
Perception Of TurkAndOttomanPrimaryAndSecondary Schools HistoryCoursebooksUsed İn BulgariaBetween 1980-1990

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ALTINKÖK PROF.DR. HASAN KASAP 1  
İŞBİRLİĞİ İLE ÖĞRETİM YÖNTEMİNE DAYALI BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN 9–10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ss, 101-109
THE RESEARCH FOR THE İNFLUENCE OF COOPERATİON LEARNİNG BASED PHYSİCAL LESSONS ON THE DEVELOPMENT OF 9-10 YEAR OLD CHİLDREN’S PROBLEM SOLVİNG SKİLL

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazan KAYTEZ Nazan KAYTEZ, Ender DURUALP 1  
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNDE OYUN İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 110-122
AN OVERVİEW OF POSTGRADUATE THESES WİTHİN THE FİELD OF PLAY AT EARLY CHİLDHOOD EDUCATİON İN TURKEY

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özgür BABAYİĞİT Özgür BABAYİĞİT, Bahattin ERKUŞ 1  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 123-135
EVALUATION OF PRIMARY EDUCATION 4 GRADE STUDENTS DICTATION SKILLS

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri