Türkçe

Quick accessSOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEPREM KONUSUNUN DİJİTAL OYUNLA ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
(THE IMPACT OF INSTRUCTION THROUGH DIGITAL GAMES ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TEACHING EARTHQUAKES IN A SOCIAL SCIENCE CLASS )

Author : Hakan KOÇ  , Emrah DOĞAN  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 90-100


Özet
Bu çalışmanın amacı; sosyal bilgiler dersinde deprem konusunun dijital oyunla öğretiminin akademik başarıya etkisini incelemektir. Bu araştırma nicel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırma modelinde ise; “Solomon Dört Gruplu Araştırma Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu 2015-2016 öğretim yılında Sivas il merkezinde bulunan Başöğretmen Ortaokulu ve Tokat il merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Ortaokulu, 5. sınıfında öğrenim görmekte olan 59 erkek, 49 kız olmak üzere toplam 108 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen t testi analiz sonuçlarına göre göre; deney ve kontrol gruplarının başarı puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Yani dijital oyunla deprem öğretimi yapılarak ders işlenen deney gruplarının akademik başarı puanları, geleneksel öğretim (Anlatım yöntemi ve ders kitapları vs.) kullanılarak ders işlenen kontrol grubu öğrencilerinin akademik puanlarından yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Bilgisayar Destekli Öğretim, Dijital Oyun

Abstract
The purpose of this study is to investigate the impact of instruction through digital games on academic achievement while teaching the subject of earthquakes in class for a social science class. This study was carried out using a quantitative research method. It adopted “Solomon four-group research model” as the specific research design of the study. The study sample was composed of 108 students (59 males and 49 females) studying at the fifth grade in Başöğretmen Secondary School in Sivas and Gaziosmanpaşa Secondary School in Tokat during the academic year 2015-2016. Based on the t-test results obtained from the study, there was a statistically significant difference between the mean score of the experimental group and the control group, in favour of the former. In other words, it was found that the scores of the students in the experimental group, which was instructed using digital games to teach earthquakes were higher than those of the learners in the control group, which was instructed using the traditional methods (lecturing and the use of the course book and so forth).

Keywords
social sciences, computer assisted instruction, digital games

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri