Türkçe

Quick accessORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
(THE USAGE LEVELS OF MOTIVATION AND LEARNING STRATEGIES IN TURKISH COURSE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Author : Murat ŞENGÜL    
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 272-284


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde güdülenme ve öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerini ortaya koymaktır. Pek çok çalışmada vurgulandığı gibi güdülenme ve öğrenme stratejilerinin yüksek düzeyde olması akademik başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Betimsel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın verileri “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemini Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ortaya konan istatistiki bölge birimi sınıflandırmasına göre 12 istatistiki bölge biriminin her birinden en az bir il olmak üzere, toplam 12 ildeki ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Veri analizi sonucunda 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yardıma ve desteğe en çok ihtiyaç duydukları güdülenme stratejilerinin değer ana bileşeninde içsel hedef yönelimine, dışsal hedef yönelimine ve görev değerine yönelik stratejilerde olduğu görülürken yardıma ve desteğe en az ihtiyaç duydukları stratejilerin duyuşsal stratejiler olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yardıma ve desteğe en çok ihtiyaç duydukları öğrenme stratejilerinin bilişsel stratejiler olduğu görülürken en az yardıma ve desteğe ihtiyaç duydukları stratejilerin ise metabilişsel stratejiler olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, Türkçe öğretmenlerinin güdülenme ve öğrenme stratejilerini yeterli düzeyde kullanmaları için öğrencilere rehberlik etmelerinin, destekleyici öğretim etkinliklerine ağırlık vermelerinin, rehberlik ve psikolojik danışma öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde olmalarının önem arz ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, güdülenme stratejileri, öğrenme stratejileri.

Abstract
The aim of this research is to reveal the level of motivation and use of learning strategies in secondary school students’ Turkish lessons. As emphasized in many studies, the high level of motivation and learning strategies affect the academic achievement positively. There are many studies on determining the factors affecting the academic achievement of the students. The data of the research carried out with the “Motivation and Learning Strategies Scale” and “Personal Information Form”. The sample of this research conducted by the screening model is composed of 12 students in 12 secondary schools, at least one province from each of the provincial units, according to the statistical classification of the regional unit laid out by the Turkish Statistical Institute (TSI). As a result of the data analysis, it was determined that motivation strategies that 6, 7, and 8th grade students needed most in helping and supporting were in the strategies of intrinsic goal orientation, external goal orientation and mission value in the main component of value. While helping and supporting the least needed strategy was affective strategies; the learning strategies that students most need for help and support were found to be cognitive strategies, it was determined that the strategies that they needed the least help and support were metacognitive strategies. In this context, it can be said that; it is important for Turkish teachers to be guided by the students in order to use motivation and learning strategies adequately, to carry out various activities for support and assistance, to take necessary precautions, and to have Turkish teachers in cooperation with guidance and counseling teachers and elementary school teachers.

Keywords
Turkish course, motivation strategies, learning strategies.

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri