Türkçe

Quick accessDUVARLAR DİLE GELDİ: EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİKLERİ DUVARLARINA YAZILANLARIN İNCELENMESİ
(WALLS ARE TALKING: INVESTIGATION OF THE WRITINGS ON WALLS IN THE EDUCATION FACULTY CLASSES )

Author : Özgür BABAYİĞİT    
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 316-341


Özet
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi derslikleri duvarlarında yazılanların incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi türündedir. Araştırmacı tarafından dersliklerin duvarlarında yazılanlar fotoğraf makinesiyle fotoğraflanmıştır. Araştırma, 2016 yılı eylül ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırma ortamı olarak Orta Anadolu’da bulunan bir eğitim fakültesi belirlenmiştir. Derslik olarak kullanılan 50 sınıfın duvarları incelenmiştir. Dersliklerin boş olduğu zamanlarda, duvarlarındaki yazıların teker teker fotoğrafı çekilmiştir. Araştırmada tahtanın bulunduğu duvarlar incelenmemiştir. Sağ ve sol duvarlar ile arka duvar incelenmiştir. Yapılan incelemelerde 958 adet fotoğraf çekilmiştir. Verilerin analizinde tümevarımsal olarak gerçekleştirilen tematik analiz kullanılmıştır. Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar öncelikle kodlandırılmıştır. Ardından kodlardan kategorilere ulaşılmıştır. Ulaşılan kategorilerden ise temalara ulaşılmıştır. Veriler belirli temalar altında toplanarak, okuyucunun kolayca anlayabileceği bir şekilde sunulmuştur. Araştırma sonucunda ulaşılan temalar şunlardır: kopya, isim, siyasi, resim, aşk, diğer. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Duvar, eğitim, fakülte, derslik, yazı, grafiti

Abstract
The aim of this study is to examine what is written on the walls of the classrooms of the education faculty. Research is the type of document analysis from qualitative research methods. The photographs are photographed by the researcher on the walls of the classrooms. The research was conducted in September, 2016. An eucation faculty located in Central Anatolia has been determined as the research environment. The walls of 50 classrooms used as classrooms were examined. When the classrooms were empty, the letters on the walls were photographed one by one. The walls in which the board is located have not been examined. The right and left walls and the rear wall are examined. 958 photographs were taken in the examinations. In the analysis of the data, inductive analysis was used for the thematic analysis. The photographs taken with the camera are primarily encoded. Then the codes were reached in the categories. The categories reached the theme. The data are gathered under certain themes and presented in a way that the reader can easily understand. The themes reached at the end of the research are: copy, name, politics, painting, love, other. Based on the results of the research, suggestions were made.

Keywords
Wall, education, faculty, classroom, writing, graphite

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri