Türkçe

Quick accessNAZİLLİ’DEKİ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
(THE ANALYSIS ABOUT CONCEPTION AND KNOWLEDGE OF STUDENTS ABOUT CULTUREL AND HİSTORİCAL VALUES IN NAZİLLİ )

Author : Mavi Akkaya Yılmaz    
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 226-239


Özet
Bu araştırmanın amacı Nazilli’de 8. sınıfta okuyan öğrencilerin Nazilli’de yer alan kültürel ve tarihi değerlere ilişkin görüş ve bilgilerinin incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anket, Nazilli’de yer alan 5 farklı okulda 8. sınıfta okuyan toplam 276 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18 istatistiksel yazılımından yararlanılmıştır. Bu çerçevede; betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, ilişkisiz ölçümler için Mann-Whitney U-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ilişkisiz ölçümler için Kruskal Wallis H-testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin okul türü açısından devlet okulu lehine anlamlı yönde farklılaştığı, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin anne eğitim durumuna göre, baba eğitim durumuna göre ve ailelerin aylık ortalama gelirine göre farklılaşmadığı, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin bilgi sorularının ortalama olarak %46,43’üne doğru yanıt verdiği ve Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin sorulan bilgi sorularına yönelik elde edilen bulgulara dayanarak devlet okulunda okuyan öğrencilerin sorulara doğru yanıt verme oranının özel okulda okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarihi ve Kültürel Değerler, Kültür, Tarih, Görüş, Bilgi

Abstract
The purpose of this study is to examine the conception and knowledge of 8th grade students about cultural and historical values in Nazilli in which they are still living. The research has been made in descriptive scanning model. In research, the survey which was prepared by the researcher has been used as data collection tool. The survey was applied to 276 students in 8th grade in 5 different schools of Nazilli. SPSS 18 statistical software was used in the analysis of collected data. In the solution of the problems and sub-problematical areas, descriptive statistics, independent samples T-test, one way variance analysis (ANOVA),Mann Whitney U-Test for independent samples and Kruskal Wallis H-Test for independent samples were used. According to the results of the research, 8 th grade students' have generally a positive attitude towards to cultural and historical values of Nazilli. The students’ family education level, monthly average family income and the gender of students do not affect the conception and knowledge about cultural and historical values. It was concluded that 8th grade students' conception and knowledge about Nazilli's cultural and historical values differ meaningfully in favor of the state school in terms of school type. The result of the research when we examine the result, the rate of the correct answers of knowledge questions is %46, 43 over the 8th grade students, and it was found out that the rate of students who answered correctly to knowledge questions in public school was higher than students in private school.

Keywords
Cultural and Historical Values, Culture, History, Conception, Knowledge.

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri