Türkçe

Quick access“FEN EĞİTİMİNDE İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMLARI” DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
(PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT "INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS IN SCIENCE EDUCATION” COURSE )

Author : Aykut Emre Bozdoğan    
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 1-17


Özet
Bu çalışmada farklı içeriklerde hazırlanmış aynı seçmeli dersin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı çevrelere ve müfredat temelli gezi düzenlemeye ilişkin görüşlerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. 97 Fen Bilimleri öğretmen adayının katıldığı çalışma “Fen Eğitiminde İnformal Öğrenme Ortamları” isimli seçmeli ders kapsamında yürütülmüştür. Çalışma ders kapsamında haftada iki saat olmak üzere toplam 14 hafta sürmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf içi sunumların ve yapılan uygulamaların öğretmen adaylarının müfredat temelli alan gezisi düzenlemeye yönelik bilgi sahibi olunması noktasında yeterli olduğu söylenebilir. Ancak işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirmek, sorumluluk alma ve özgüvenlerini arttırmak için mutlaka sınıf dışı uygulamalar yapılması gerektiği görülmektedir. Ayrıca görüşme yapılan öğretmen adaylarının tamamı okul dışı çevrelerin öğrencilere birçok avantaj sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Yine öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında öğrencilerini en çok planetaryumlara götürmek istedikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Seçmeli Ders, Alan gezisi, Eylem Araştırması.

Abstract
This study examined the effect of the same elective course designed with different contents on pre-service science teachers’ views about organizing curriculum based trips to out-of-school settings. In the research, action research method, one of the qualitative research methods, was used. 97 pre-service teachers participated in the study and it was carried out within the context of elective course “Informal Learning Environments in Science Education”. The study lasted total 14 weeks, two hours every week within the context of the course. The research data was collected via questionnaire form and semi-structured interview form developed by the researcher. The results of the study reveal that in-class presentations and implementations carried out were adequate in terms of pre-service teachers’ gaining knowledge about designing and organizing curriculum based field trips. However, it is considered that extracurricular activities must certainly be carried out to promote students’ skills to work cooperatively and to increase their responsibility and confidence. In addition, all of the pre-service teachers who were interviewed stated that out-of –school settings provided many advantages to students. It was also found that pre-service teachers mostly wanted to take their students to planetariums when they became teachers.

Keywords
Pre-service Teachers, Elective Courses, Field Trip, Action Research

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri