Türkçe

Quick accessGIDA SEKTÖRÜNDE PERSONEL SEÇİM SÜRECİNİN BETİMLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE DESCRIPTION OF PERSONNEL SELECTION PROCESS IN FOOD INDUSTRY )

Author : sinem yanbıyık  , Bekir BULUÇ, Gonca DEMİRTAŞ  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 196-210


Özet
Örgütlerin rakiplerinden farklılaşmak ve yaratıcı olmak için nitelikli personele ihtiyacı vardır. Örgütler açısından oldukça önemli bir role sahip olan personel seçme kavramı, örgütün bugünkü ve gelecek dönemdeki işgören ihtiyacını ve gerekli pozisyonların niteliklerini doğru analiz ederek doğru kişiyi seçme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, gıda sektöründeki işletme yöneticilerinin personel seçme durumlarını betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda Ankara ilinde gıda sektöründe faaliyetini sürdüren bir işletmenin üç yöneticisi ile görüşülmüş, elde edilen veriler betimlenmiştir. Çalışmanın verileri, önceden hazırlanmış olan yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda yöneticilerin, personel seçme sürecinde literatürde yer alan aşamaları izledikleri görülmüştür. Ayrıca genel müdürün bir personelden beklentisinin, insan kaynakları yöneticilerinin beklentisinden farklı olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak personel seçme sürecinde yetkili olan tüm yöneticilere bu sürecin gereklilikleri, aşamaları, yöntemleri ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Personel Seçme, Personel Seçme Süreci, Personel Yetkinlikleri

Abstract
Organizations need qualified personnel in order to differentiate from their competitors and to be creative. Personnel selection, conceptually , which has a significant role for organizations, is defined as the process where the organization selects the appropriate person for a position by accurately analyzing the current and future employee demand and the qualifications needed for such position. This paper aims to describe the personnel selection states of the managers in the food industry. In parallel with this aim, three managers of an organization serving in the food industry in Ankara were interviewed and the obtained data was described. Pre-formatted interview form was used as the data collection tool of the study. The data showed that managers followed the steps in the literature in their personnel selection process. It was also observed that the expectations of a general manager from the personnel differentiate from the expectations of a human resources manager. Based on the results of the study, it is advised to subject all managers included in personnel selection process to in-service training about the requirements, stages, and methods of this process.

Keywords
Personnel Selection, Personnel Selection Process, Personnel Qualifications

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri