Türkçe

Quick accessÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE VE SÖZLÜ ANLATIMA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS VERBAL LECTURE COURSE AND VERBAL LECTURE )

Author : Mete ALMALI  , Doç. Dr. Adem İŞCAN, Yrd. Doç. Dr. Beytullah KARAGÖZ  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 42-63


Özet
Türkçede sözlü ve yazılı olmak üzere iki temel anlatım biçimi vardır. Kaynak ve alıcı arasında ki büyülü sistemde temel olan, anlatılmak istenen iletiyi doğru bir şekilde aktarmaktır. Bu anlaşma türünü etkileyen birçok etken vardır. Kişilerin konuşmaya olan bakış açıları da bu etkenlerden bir tanesidir. Bu çalışma da öğretmen adaylarının Sözlü Anlatım dersine ve sözlü anlatıma olan tutumları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma grubu Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğrenim gören 326 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Yelok & Sallabaş’ın (2009) “Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Bölüm, cinsiyet, mezun olunan lise türü, anne baba eğitim durumları, kitap okuma, süreli yayın takibi, televizyon izleme, internet kullanımı gibi değişkenlerinin sonuçları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada adayların sözlü anlatıma yönelik olumlu tutum geliştirdikleri saptanmıştır. Analiz sonucunda Sözlü Anlatım dersine ve sözlü anlatıma yönelik tutumlarda öğrenim görülen bölüm açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sözlü anlatım, tutum, konuşma eğitimi

Abstract
There are two basic forms of expression in Turkish, which are oral and written expression. The essential element in this magical system between the source and the receiver is to convey the desired message properly. There are many factors that affect this communication type. People's attitudes towards speaking is also one of these factors. In this study, the major purpose is to determine the attitudes of the teacher candidates to Verbal Expression course and verbal expression. The study group consists of 326 teacher candidates from Gaziosmanpaşa University. Yelok & Sallabaş (2009) "An Attitude Scale towards Verbal Expression Course and Verbal Expression" was applied as a data collection tool in the study. The results of the variables such as department, gender, graduated high school type, educational status of parents, reading books, watching TV, watching television, using internet were tried to be examined. It has been determined that the candidates have developed a positive attitude towards verbal expression in this study. As a result of the analysis, it has been found that there is a meaningful difference between the attitudes in terms of the departments of the students towards Verbal Expression course and attitudes towards verbal expression.

Keywords
Verbal Expression, attitude, teaching speaking

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri