Türkçe

Quick access2013 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION OF 2013 SCIENCE CURRICULA )

Author : ÖMER VOLKAN YAZ  , Mehmet Altan KURNAZ  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 173-184


Özet
Bu çalışmanın amacı 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine (YBT) göre teknik ve taksonomik açıdan incelenmesidir. Çalışma deseni olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan 330 kazanım incelenmiş ve YBT’ye göre tekrar analiz edilerek 481 kazanım değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları programdaki kazanımların 'Anlama' bilişsel süreç basamağında yoğunlaştığını, bilgi boyutu bakımından ise 'Kavramsal Bilgi' boyutunun ön planda olduğunu göstermiştir. Analiz sonuçlarına göre kazanımların yaklaşık % 69 oranında YBT’nin alt bilişsel düzey basamaklarında (hatırlama, anlama, uygulama) yer aldığı, üst düzey bilişsel basamaklarda (analiz, değerlendirme, yaratma) ise bu oranın yaklaşık % 31 olduğu görülmüştür. Bilgi boyutu açısından ise kazanımların yaklaşık %63 oranında 'Kavramsal Bilgi' boyutunda bulunduğu tespit edilmiştir. Bulgular ışığında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 programı vizyonunda öğrencilerden üst düzey bilişsel becerilere sahip olmaları beklendiği ancak programda bu beceri düzeylerine ilişkin kazanımlara sınırlı oranda yer verildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte kazanımların bilgi boyutları bakımından MEB 2013 programının vizyonuyla örtüştüğü saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bloom taksonomisi, fen bilimleri öğretim programı, bilişsel, bilgi, kazanım

Abstract
The purpose of this study is the technical and taxonomic examinations of 2013 Science Curricula Objectives in terms of Revised Bloom Taxonomy (RBT). Document analysis method was applied as the research design. 330 objectives in 2013 Science Curricula were examined and 481 objectives were evaluated after having been reanalyzed in terms of RBT. The findings of the research demonstrates that the objectives of the programme focused on ‘Understanding’ cognitive process level, and with regard to the knowledge dimension ‘Conceptual Knowledge’ was concentrated on. According to the analysis results, it is illustrated that virtually 69 % of the objectives took place in cognitive process levels (remembering, understanding, applying), and this ratio was nearly 31 % in metacognitive process levels (analyzing, evaluating, creating). In terms of knowledge dimension, it has been established that about 63 % of the objectives were in the dimension of ‘Conceptual Knowledge'. With regard to the findings of the study, it has been emphasized that students were expected to have metacognitive skills according to the vision of the Ministry of National Education (MONE) 2013 programme; however, it has been found out that the objectives were applied to the programme with limited ratio. Nevertheless, it has been determined that the objectives with regard to the knowledge dimension corresponded to the (MONE) 2013 programme vision.

Keywords
Bloom taxonomy, science curricula, science and technology, cognitive, knowledge, objective

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri