Türkçe

Quick accessÇOCUKLARIN DEĞER ULAŞIMINA EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNUN ETKİSİ
(THE EFFECT OF PARENT EDUCATİONAL STATUS ON VALUE ACQUİSİTİON OF CHİLDREN )

Author : İHSAN ÜNLÜ  Yrd. Doç. Dr. Alper KAŞKAYA, Bilim Uzmanı Özge METİN  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 150-159


Özet
Bu araştırma, ortaokul yedinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin değerlere ulaşımı ile ebeveyn eğitim durumu arasında önemli bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve devlet okuluna devam eden toplam 306 öğrenciden oluşmaktadır. Bu 306 öğrencinin tümüne Akbaş’ın Değerler ölçeği ile Bacanlı tarafından ortaya konulan SED anketi uygulanmıştır. Toplanan bilgilerin analizinde varyans analizi olan Anova kullanılmıştır. Anne ve babanın ilköğretim, lise ve yükseköğretim mezunu olma durumu öğrencilerin hoşgörülü olmak, girişimci olmak, saygılı olmak, estetik ve azimli olmak değerleri arasında anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu değişkenler arasında anne öğrenim durumuna göre estetik, baba öğrenim durumuna göre ise hoşgörülü olmak değeri dışında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Araştırmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin daha yüksek düzeyde değerlere ulaşması ve çıkan farklılıkların nedenlerinin tespit edilebilmesi amacı ile çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Değer, Ebeveyn Eğitim Durumu

Abstract
This study was conducted to determine whether there was a significant difference between the value acquisition of secondary school seventh grade students and the educational status of their parents. The sampling of the study consisted of 306 students who attended to private and state schools in Erzincan City, National Education Directorate. The Values Scale of Akbaş and the SED Questionnaire, which was prepared by Bacanlı, were applied to all of these students. In the analysis of the data, the Anova Variance Analysis was used. The issue of whether the parents’ being primary school, high school and university education graduates caused significant differences in terms of being tolerant, entrepreneurship, being respectful, aesthetical and being determined was investigated. No significant differences were determined between the variables except for the aesthetical values and mothers’ educational status, and being tolerant and fathers’ educational status. In the light of the data obtained in the study, recommendations were made to enable students to reach higher values and to determine the reasons of the differences that were detected in the study.

Keywords
Social Studies, Value, Parent Educational Status

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri