Türkçe

Quick accessSosyal Bilgiler Ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersi Hakkındaki Görüşleri: Amasya Üniversitesi Örneği
(Views of the prospective teachers at Social Sciences and Turkish Departments about School Experience I: Amasya University Case )

Author : Asım Çoban  , Turgut İleri  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 77-89


Özet
İnsanlık tarihinin uzun bir döneminde toplumlar için salt nüfus artışı büyük önem taşımaktaydı. Günümüzde ise nüfusun belli bir oranda artmasının yanında, nüfusun nitelikleri daha büyük önem taşımaktadır. Günümüz toplumları sahip oldukları nüfusun eğitim kalitesi sayesinde geleceğe güvenle bakabilmekte, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda daha rekabet edebilir bir kimlik kazanabilmektedir. Günümüzde bireyin çağı doğru okuması, içinde yaşadığı topluma olabilmesi, gelecek kuşaklara daha üst düzey bir beşeri miras bırakabilmesi elbette aldığı eğitimle doğrudan bağlantılıdır. Nitelikli bireylerin yetişmesinde tereddütsüz en önemli aktör öğretmenlerdir. Öğretmen yetiştirmek üzere kurulan Eğitim fakültelerinde öğretmen adayları, uzmanlık birikimi yanında, nitelikli bir formasyon eğitimi de almakta, hem teorik, hem de uygulamalı süreci takiben daha donanımlı olarak eğitim ordusuna kazandırılmaktadırlar. Aktif eğitim-öğretim sürecinde mesleki formasyon kazandırmak adına verilen gerekli derslerden birisi de Okul Deneyimi dersleridir. Okul deneyimi dersiyle çeşitli eğitim kurumlarında gözlem yapan öğretmen adayları, Öğretmenlik Uygulaması dersiyle de aktif olarak öğretmenlik yapma imkanı bulmaktadırlar. Eğitim Fakültelerinde verilen alan eğitimi yanında gerek teorik, gerekse uygulamalı formasyon derslerinin öğretmen adaylarının yetişmesinde çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu çalışmada Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ve Türkçe Öğretmenliği Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerin Okul Deneyimi I dersi hakkındaki görüşlerini ortaya koymak, sorunlara çareler bulmak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileridir. Araştırmanın verileri öncelikle öğrencilerin kişisel bilgiler, daha sonra öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersine görüşleri ve Okul Deneyimi I dersi uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklar olmak üzere 3 bölümden oluşan veri toplama sürecinde elde edilmiştir. Öğretmen adaylarından toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve ki-kare testleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
: Öğretmenlik uygulaması, Eğitim Fakülteleri, Okul deneyimi

Abstract
The increase in the population had been the only important factor in the history of the human for a long time. Nowadays, besides the increase of the population at some rate, the quality of the population has become important. The societies of today look at the future with confidence with the education quality of their people and they compete with the other nations in the economical, social, political and cultural fields. Today, individuals should be aware of the century they live in and if they want to inherit a good future to the young generations, they should get a qualified education. The most important factor to raise qualified individuals is the qualifications of the teachers who educate them. Education faculties established to raise qualified teachers should be responsible to fulfill this task with the teacher formation, theoritical and practical courses. One of these active courses is the ''school experience'' course given to the prospective teachers during their education lives. The prospective teachers make observations in different schools and they have a chance to teach in these schools with the help of this course. Besides the theoritical field courses given in education faculties, teacher formation courses have great importance to raise qualified teachers for the future. In this study, it is aimed to describe the ideas of the prospective teachers attending to the Social Science and Turkish Language departments in Amasya Education faculty in 2015-2016 academic year about ''school experience'' course and to find solutions about the problems they face during the practices they realize in the schools. The sampling of the research is the students from Turkish Language and Social science departments. The data was obtained in three stages; at the first stage the personal knowled of the students were obtained, at the escond stage their ideas were got and at the last stage the problems they faced during their practices at schools. Frequency, percentage, mathematica mean, standard deviation and ki-square tests were used on the data obtained from the prospective teachers.

Keywords
Teaching Practise, Faculties of Education , School Experience

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri