Türkçe

Quick accessYABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL MATERYALLER: OKUMA METİNLERİ VE OKUMA KİTAPLARI
(BASIC MATERIALS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: READING TEXT AND READING BOOKS )

Author : Pınar Şimşek    
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 211-225


Özet
Yabancı Dil Olarak Türkçenin öğretiminde en temel materyalleri, okuma metinleri ve bu metinleri destekler ve tamamlar nitelikteki okuma kitapları oluşturur. Okuma metinleri ve yabancı bir dil olarak Türkçe öğretim sürecini destekleyici okuma kitapları, okuma-anlama becerisinin yanı sıra, diğer dil becerilerinin de kazandırılması için önemlidir. Bu makalede, okuma metinleri ve okuma kitaplarının yabancılara Türkçe öğretimi için önemi, etkisi, yeterliliği ve niteliklerine değinilmiştir. Bu doğrultuda Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere okuma metinleri ve okuma kitaplarının yeterliliği ve etkisi ile ilgili anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket verileri, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, okuma metni ve öğretimi destekleyici okuma kitabı oluşturmak için ne tür yaklaşımlarda bulunulması gerektiği ortaya konmuştur. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma metinlerinin nitelikleri ortaya konmuş ve amaca uygun okuma kitaplarının mutlaka oluşturulması gerektiği gösterilmiştir. Okuma kitaplarının taşıması gereken nitelikler makalede belirtilmiştir. Bu konu, güncel olarak sürekli ele alınması gereken bir konu olduğundan yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, okuma metinleri, okuma kitapları.

Abstract
In Teaching Turkish as a Foreign Language, The most basic materials constitute reading texts and reading books that support and complement these texts. Reading texts and reading books that support and complement these texts are important to acquire other language skills as well as reading-comprehension skills. In this article, for the teaching Turkish as a foreign language; importance, effectiveness, sufficiency and qualities of the reading texts and the reading books have been mentioned. In this direction, in Gazi University Turkish Language Teaching Center, Questionnaires were given to the students learning Turkish about the effects and competence of reading texts and reading books. Survey data were analyzed by SPSS program. According to the results, it has been revealed what kind of approaches should be taken to create a reading text and reading books that supports learning foreign Language. In Teaching Turkish as a Foreign Language, the qualities of reading texts are revealed and It has been stated that it is necessary to create appropriate auxiliary reading books. The qualifications that should be found in the books are stated in the article. This subject, since it is a subject that needs to be constantly taken into consideration.,it is thought to be useful for the teaching Turkish as foreign language.

Keywords
Teaching Turkish as a Foreign Language, reading texts, reading books

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri