Türkçe

Quick accessFEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
(A Review of Complementary Measurement and Evaluation Techniques Used in Science and Technology Classes )

Author : Bayram ÖZER  , Abdullah KARAOĞLU  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 129-141


Özet
Çalışma betimsel bir araştırma olup tarama modeli ile yürütülmüştür. Öğretmenlerinfen ve teknoloji derslerinde kullanılan tamamlayıcı ölçme – değerlendirme yöntemleri hakkındaki görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla uzman görüşleri alınarak bir anket geliştirilmiştir. Ankette nitel sorular kullanılmıştır. Anket 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan 84 İlköğretim okulundaki 206 Sınıf Öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz teknikleri ile çözümlenerek yorumlanmıştır.Ölçekte olumsuz ifadeler ters çevrilerek güvenirlik analizi yapılmış ve faktör yükü 0.35 altında olan 3 madde anketten çıkartılmıştır. Bu maddeler testten atıldıktan sonra anketin güvenirlik katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; İlköğretim 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji Derslerinde kavram haritaları ve proje yönteminin öğretmenler tarafından daha fazla tercih edildiği, bireysel yeteneklerini öne çıkardığı, sadece ürünü değil süreci de değerlendirdiği, objektif değerlendirme sağladığı, öğrencileri bireysel olarak tanıma fırsatı verdiği ve öğrenciyi sürece dâhil ettiği için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Verilerin depolanmasının zor olması ve fazladan yük getirmesi, hazırlama ve uygulamanın fazla zaman alması, yeterli materyalin ve ortamın sağlanamaması, öğrencilerin hazır bulunuşluklarının yeterli olmaması, sınıf mevcudunun fazla olması gibi nedenler bu tekniklerin kullanımında karşılaşılan güçlükler olarak ifade edilmiştir. Ürün seçki dosyası (portfolyo), kavram haritası, proje, görüşme ve gösteri yöntemini görev yeri merkez olan öğretmenlerin daha fazla kullandıkları ve hizmet içi eğitime daha fazla sayıda katılan öğretmenlerin tanılayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerini daha fazla tercih ettikleri anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Fen ve Teknoloji, Öğretmen Görüşleri, Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme

Abstract
This study is designed as a descriptive survey study. Data collection tool is developed according to expert opinions to identify teacher opinions and suggestions. Questionnaire has qualitative items. 206 class teachers from 84 primary schools are involved in this study during 2012-2013 school year in Nizip/Gaziantep. Descriptive analyze technique is used to analyze data. The result of this study reveals that concept maps and project based methods are more preferred by 4th and 5th grade teachers in science and technology classes with the reason of highlighting individual competences, evaluating not only the outcome but also the process, providing objective evaluation, giving opportunity to evaluate student in individual basis and including students to the process actively. The obstacles stated by teachers are difficulties to store data, time consuming (preparation and application), inadequate material and environment, insufficient level of readiness of student, and too crowded classes. It is observed that teachers who work in central schools and involved in in-service training programs are more likely to use portfolio, concept map, project, interview and demonstration methods.

Keywords
Science and technology, teachers’ opinions, complementary measurement and evaluation

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri