Türkçe

Quick accessBİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(COMBINED CLASSROM TEACHERS OPINIONS RELATED TO THE APPLICABILITY OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY )

Author : YASİN GÖKBULUT  , Ercan DİRİK  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 248-263


Özet
Bu araştırmada, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmış ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Tokat il genelindeki birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan 179 öğretmen arasından basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 80 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Canbay (2006) tarafından geliştirilen ölçek uyarlanarak kullanılmıştır. Ayrıca 38 maddeden oluşan likert tipi bu ölçeğin yanı sıra çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik altı açık uçlu soru da kullanılmıştır. Nicel veriler Spss paket programı kullanılarak analiz edilmiş, t testi, tek yönlü varyans analizi istatistikleri kullanılmış, nitel verilerde ise içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri olumlu çıkmıştır. Ancak nitel verilerin analizinde, öğretmenlerin çoklu zekâ kuramı uygulamalarından daha iyi yararlanabilmek için birleştirilmiş sınıflı okulların eksiklik ve sınırlılıklarının giderilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Birleştirilmiş sınıf, Çoklu zekâ kuramı, Öğretmen görüşleri

Abstract
In this research, it was aimed to show the opinions of the teachers working in the combined class on the applicability of the theory of multiple intelligences and whether these opinions differ according to various variables. The mixed research method used in this research which quantitative and qualitative research methods were used together and the opinions of the teachers working in the combined classes on the applicability of multiple intelligence theory were determined. The research group of the study has formed 80 teachers selected from 179 teachers working in primary schools in Tokat province in 2014-2015 by simple unselected sampling. The scale developed by Canbay (2006) was used in the study. In addition to this likert type scale consisting of 38 items, six open-ended questions were also used to determine teacher opinions on the applicability of multiple intelligence theory. Quantitative data were analyzed using Spss packet program, t test, one way variance analysis statistics were used, and qualitative data was analyzed by content analysis. As a result of the analyzes, the opinions of the combined classroom teachers on the applicability of the theory of multiple intelligences were positive. However, in the analysis of qualitative data, they pointed out that the deficiencies and limitations of the combined class schools should be overcome in order to better benefit from the practice of multiple intelligence theorists.

Keywords
Combined Classroom, Multiple Intelligence Theory, Teachers Opinion

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri