Türkçe

Quick accessEĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF FOURTH GRADE STUDENTS OF MUSIC EDUCATION AT THE EDUCATION FACULTY ABOUT MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS )

Author : Mehmet Serkan UMUZDAŞ    
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 101-110


Özet
Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının “Okul Deneyimi” dersi kapsamında elde ettikleri deneyim ve değerlendirmelerini saptamaktır. Eğitim Fakülteleri öğretmenlik programında yer alan Okul Deneyimi dersinin öğrencilerde amaçladığı, öğretmenlik mesleğine karşı olumlu görüş geliştirmelerine yönelik davranışların ne derecede etkili olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı dördüncü sınıf “Okul Deneyimi” dersinin uygulama öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğine ve öğrenci davranışlarına bakış açılarındaki değişim, öğrenci gözlemi ve görüşlerine dayalı olarak araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış “İlköğretim okullarında verilen müzik eğitimine ilişkin görüş formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; Öğretmen adayları okulda öğrendikleri bilgileri, staj yaptıkları okullardaki derslere aktarma sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Müfredata uygun şekilde hareket etmek yerine, çoğu zaman sadece şarkı dinlettirdiklerini ve blokflüt çaldırdıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Müzik eğitimi, öğrenci görüşleri, okul deneyimi, ilköğretim

Abstract
The purpose of this study is identified that music teacher candidates are gained assess the experience in the "School Experience" course. School Experience course is important what is aimed to develop a positive opinion in terms of the degree of student behavior . So teaching profession is important to show that it is effective. Fourth grade students at Gaziosmanpaşa University of Education Department of Music Education Department are taken the " School Experience " course that are changed in perspective to the teaching profession and are conducted student. This research based on student observations and opinions. Researcher is collect data with "views on the music education in primary schools form" is used. According to the results of the study that teacher candidates mentioned that they had problems transferring the knowledge they gained at school to the classes at the schools where they did their internships. They stated that instead of acting in accordance with the curriculum, they often only had the students listen to music and play the recorder.

Keywords
Music education, the views of students, school experience, primary school

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri