Türkçe

Quick accessÖlçme Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
(Student Views Towars E-Test Applications in Mesaurement and Evaluation Course )

Author : TUĞBA KOCADAĞ ÜNVER  Gülşah BAŞOL, Harun ÇİĞDEM  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 11-128


Özet
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin harmanlanmış öğretim kapsamında kullandıkları e-sınav sistemi hakkındaki görüşlerinin ortaya konmasıdır. Karma yöntem desenindeki çalışma MOODLE üzerinden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Ölçme ve Değerlendirme dersini alan 356 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dersler sınıf ortamında yürütülmüş ve internet üzerinden öğrencilere ppt sunuları, ders notları ve performans görevleri sunulmuştur. Ayrıca öğrencilere her hafta, haftanın konusuyla ilgili internet üzerinden izleme testleri uygulanmış; ünite bazlı toplam 1369 maddelik bir test maddesi havuzundan yararlanmaları sağlanmıştır. Uygulamayı ciddiye almaları için testlerden aldıkları puan ortalamasının % 5 ölçüde geçme notuna yansıtılmasına karar verilmiştir. Çalışmada e-sınavlar hakkındaki öğrenci görüşlerini almak üzere dönem sonunda 60 maddelik bir anket (Cronbach Alpha= .92) ve açık uçlu görüşme formu uygulanmış, 127 öğrencilerin cevapları Kay-kare ile incelenmiştir. Sonuçlar bir kaç madde dışında, e-sınavlar hakkındaki öğrenci görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre farklık göstermediğini ve genel olarak bakıldığında görüşlerin büyük ölçüde olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Açık uçlu cevapların içerik analizi sonucunda ise uygulamanın internet bağlantısı ve bilgisayar gerektirmesi öğrenciler tarafından belirtilen en büyük olumsuzluktur. Bununla birlikte öğrencilerin büyük bir çoğunluğu geliştirilen sistemden memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Çevrimiçi soru bankası, izleme sınavları, MOODLE, web tabanlı e-test.

Abstract
The purpose of the study is to collect the student views on multiple choice e-tests as a part of a study employing blended instruction during an undergraduate class in a university in Turkey. The study took place in the fall semester of 2013-2014 school year. A case study approach, using mixed methods, was followed throughout the study. In this web based course, there were 356 students, registered online to Measurement and Evaluation course in Faculty of Education in Gaziosmanpasa University. The courses were delivered in the classroom in weekly bases and students were also provided course materials, ppt presentations, performance tasks and handouts on every week’s content through the course portal on MOODLE. Besides the materials, students benefited from an item bank, consisting of 1369 multiple choice test items divided into the units. At the end of the semester, the students were asked to complete an online survey on their views on these e-tests, consisting 60 Likert items (Cronbach Alpha= .92) and an open ended question form. Hundred twenty seven prospective teacher candidates filled out the online surveys and their responses were analyzed through Chi-Square tests. According to the findings, except for a few items, student’ views did not change by gender. In general, it was found that students possessed positive views towards the use of e-tests. In addition, the answers to open-ended questions indicated that students complained the most about not having a computer with a decent internet connection. On the other hand, they were satisfied with the use of the course portal and the item bank to a great extent.

Keywords
Online item bank, frequent testing, MOODLE, web based e-test.

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri