Türkçe

Quick access5. 6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (Muğla İli Örneği)
(Examination by Teachers opinion of 5th, 6th and 7th Classes Social Studies Course Books (Example of Muğla Province) )

Author : Mustafa ERTÜRK  , Emre GÜLER  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 64-76


Özet
Eğitim sistemimizde en yaygın kullanılan ders kitaplarının gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bundan dolayı geleceğimiz teminatı öğrencilerimizi en kusursuz ders kitaplarına kavuşturmak için çok önem taşımaktadır. Ders kitaplarını en iyi tanıyan öğretmenlerimizle yapılan bu araştırmada temel amaç 5. 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının, fiziksel tasarımı, içerik, görsel tasarımı, dil ve anlatım özellikleri ile ölçme ve değerlendirme kazanımları ile ilgili, sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma, 2014-2015 yılları arasında Muğla merkez ve ilçelerindeki Ortaokullarda görev yapan 100 sosyal bilgiler öğretmenleri ile yapılmıştır. Nicel yaklaşımla tasarlanan tarama yönteminin esas alındığı araştırmada veriler anket formları ile toplanmıştır. Toplanan veriler ise SPSS 21 paket programına aktarılarak, frekans, yüzde çıkarımsal istatistikler sonucunda farklı yayın evlerine ait sosyal bilgiler ders kitaplarının fiziksel tasarımı, görsel tasarımı, içeriği, dil ve anlatım özellikleri ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşlerinin yüzdeleri ve ortalamaları incelendiğinde ‘Yeterli’ sonuçlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, sosyal bilgiler öğretimi, ortaokul, ders kitabı.

Abstract
Our education system is growing in importance day by day the most widely used textbooks. Because of the guarantee future our students is very important to clarify the most perfect textbook. The main objective of this research with our best that teachers use textbooks 5th, 6th and 7th grade social studies textbooks, physical design, content, visual design, with language and expression characteristics of measurement and evaluation gains, is to determine the views of the social studies teacher . Survey between the years 2014-2015 working in secondary school in Muğla and its districts are made with 100 social studies teachers. data on the basis of research with quantitative approach designed screening methods were collected through questionnaires. The collected data using SPSS 21 software package, frequency, social information belonging to different publishing houses in the inferential statistical results so physical design of textbooks, visual design, content, language and expression characteristics measurement and evaluation for teachers about the percentages and averages are examined 'sufficient' results It seems to be higher.

Keywords
Education, social studies, secondary school, schoolbooks.

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri