Türkçe

Quick accessTürkçe Derslerinde Akıllı Tahta İle Yapılan Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
(Investigating Interactive White Board Speaking Skills Activities in Turkish Lessons According to Teachers’ and Students’ Ideas )

Author : Oğuzhan Sevim  , M. Fatih Sayır  
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 160-172


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçe derslerinde akıllı tahta ile yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesidir. Çalışmanın yöntemi keşfetmeye dayalı durum çalışmasıdır. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme formları kullanılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Muş merkezde bulunan dört ortaokuldan 20 öğretmen ve 100 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin akıllı tahta kullanımının faydalı olduğuna inandıkları ve yaptıkları konuşma becerisi etkinliklerin öğrencileri tarafından beğenildiğini gözlemledikleri; öğrencilerin ise akıllı tahta kullanımına karşı olumlu tutumları olduğu ve yapılan konuşma becerisi etkinliklerinin kendilerini ifade etmede katkıda bulunduğunu düşündükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Akıllı tahta, konuşma becerisi, konuşma becerisi etkinlikleri, görüş inceleme.

Abstract
The purpose of this study is to investigate teachers’ and students’ ideas on speaking skills activities conducted by interactive white boards in Turkish lessons. The method of this study is exploratory case study. Interview forms have been used for collecting data and obtained data have been analyzed through descriptive analysis technique. The study group has consisted of 20 teachers and 100 students from four secondary schools in Muş city center. At the end of the study, it has been determined that teachers believe the use of interactive white board is beneficial and they have observed their students liked speaking skills activities and students have positive attitudes towards the use of interactive white board, also they consider that the performed speaking skills activities have contributed to their expressing themselves.

Keywords
Interactive white board, speaking skills, speaking skills activities, analyzing view

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri