Türkçe

Quick accessSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA
(EXAMINATION OF THE ELEMENTARY TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES: A LONGITUDINAL RESEARCH )

Author : Gökhan UYANIK    
Type : Copyright
Printing Year : 5
Number : 8
Page : 185-195


Özet
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada boylamsal tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Eylül 2011 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında dört yıl boyunca eğitim alan 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde tak faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu karşılaştırma için Bonferroni testi uygulanmıştır. İlişkisel analizler için pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının sınıf düzeyi, cinsiyet ve tercih önceliği değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, birinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğretmen adaylarının akademik başarılarıyla öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. İkinci sınıfta ise akademik başarılarıyla öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Başarı, Öğretmenlik Mesleği, Sınıf Öğretmeni Adayları, Tutum

Abstract
The aim of this study is to examine the teacher candidates' attitudes towards the teaching profession according to different variables. Longitudinal survey model used in the study. Working group of the study is constitutes of 92 teacher candidates who were educated in the elementary teaching undergraduate program between September 2011 and May 2015 Gazi University Faculty of Education. Attitude scale towards teaching profession developed by Üstüner (2006) is used as a data collection tool. Data were analyzed with SPSS 21.0 statistical software package. In data analysis single factor analysis of variance (ANOVA) and the Bonferroni test was applied for multiple comparisons. Pearson correlation coefficients were calculated for relational analysis. As a result, it was determined that a significant differences according to gender, preferred priority and grade level variables of elementary teacher candidates attitudes towards teaching profession. However, it was seen that a high level positive and significant relationship between the academic achievements and attitudes towards teaching profession at first, third and fourth graders. In the second class it was found to have an intermediate level positive and significant relationship between the attitudes towards teaching profession and academic achievements.

Keywords
Achievement, Attitude, Elementary Teacher Candidates, Teaching Profession

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri