Türkçe

Quick accessÖzet


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEPREM KONUSUNUN DİJİTAL OYUNLA ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı; sosyal bilgiler dersinde deprem konusunun dijital oyunla öğretiminin akademik başarıya etkisini incelemektir. Bu araştırma nicel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırma modelinde ise; “Solomon Dört Gruplu Araştırma Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu 2015-2016 öğretim yılında Sivas il merkezinde bulunan Başöğretmen Ortaokulu ve Tokat il merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Ortaokulu, 5. sınıfında öğrenim görmekte olan 59 erkek, 49 kız olmak üzere toplam 108 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen t testi analiz sonuçlarına göre göre; deney ve kontrol gruplarının başarı puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Yani dijital oyunla deprem öğretimi yapılarak ders işlenen deney gruplarının akademik başarı puanları, geleneksel öğretim (Anlatım yöntemi ve ders kitapları vs.) kullanılarak ders işlenen kontrol grubu öğrencilerinin akademik puanlarından yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Bilgisayar Destekli Öğretim, Dijital Oyun

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri