Türkçe

Quick accessÖzet


FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Çalışma betimsel bir araştırma olup tarama modeli ile yürütülmüştür. Öğretmenlerinfen ve teknoloji derslerinde kullanılan tamamlayıcı ölçme – değerlendirme yöntemleri hakkındaki görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla uzman görüşleri alınarak bir anket geliştirilmiştir. Ankette nitel sorular kullanılmıştır. Anket 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan 84 İlköğretim okulundaki 206 Sınıf Öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz teknikleri ile çözümlenerek yorumlanmıştır.Ölçekte olumsuz ifadeler ters çevrilerek güvenirlik analizi yapılmış ve faktör yükü 0.35 altında olan 3 madde anketten çıkartılmıştır. Bu maddeler testten atıldıktan sonra anketin güvenirlik katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; İlköğretim 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji Derslerinde kavram haritaları ve proje yönteminin öğretmenler tarafından daha fazla tercih edildiği, bireysel yeteneklerini öne çıkardığı, sadece ürünü değil süreci de değerlendirdiği, objektif değerlendirme sağladığı, öğrencileri bireysel olarak tanıma fırsatı verdiği ve öğrenciyi sürece dâhil ettiği için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Verilerin depolanmasının zor olması ve fazladan yük getirmesi, hazırlama ve uygulamanın fazla zaman alması, yeterli materyalin ve ortamın sağlanamaması, öğrencilerin hazır bulunuşluklarının yeterli olmaması, sınıf mevcudunun fazla olması gibi nedenler bu tekniklerin kullanımında karşılaşılan güçlükler olarak ifade edilmiştir. Ürün seçki dosyası (portfolyo), kavram haritası, proje, görüşme ve gösteri yöntemini görev yeri merkez olan öğretmenlerin daha fazla kullandıkları ve hizmet içi eğitime daha fazla sayıda katılan öğretmenlerin tanılayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerini daha fazla tercih ettikleri anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Fen ve Teknoloji, Öğretmen Görüşleri, Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri