Türkçe

Quick accessÖzet


BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ YÖNETME YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Özet Bu araştırmada Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) müdürlerinin kurumlarında değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin görüşlerini belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada veriler “Değişim Yönetimi Yeterlilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmaya Türkiye’deki BİLSEM’lerde müdür olarak görev yapan 74 yönetici katılmıştır. Verilerin analizinde; eğitim durumu, yaş, kıdem ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda kurum müdürlerinin değişiklik ihtiyacını belirleme, değişikliği teşhis etme, değişikliği planlama, değişikliği uygulama ve değişikliği değerlendirme alt boyutlarında değişimi yönetme yeterliliklerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca kurum müdürlerinin eğitim durumu, kıdem, kurumdaki çalışama süresi ve yaş bağımsız değişkenlerine göre değişimi yönetme yeterliliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Değişimi yönetme yeterliliği, BİLSEM, yönetici

Advanced Search


Announcements


Adress :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Phone :0356 252 16 16-3470-3471 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri