English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Motivasyonları ile Matematik Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Analysis of Relationship Between Primary Fifth Grade Srudents’ Math Motivation with Academic Achievement Of Math )

Yazar : Mehmet Akif BİRCAN  , Erdoğan BOZKURT  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 201-220


Özet
Bu araştırmada ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonları, matematik dersi akademik başarıları ve bunlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya Tokat ilinde dört farklı okulda okuyan 200 ilköğretim öğrencisi katılmıştır. Araştırmada, betimsel araştırmada desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin matematik motivasyonlarını belirlemek için Aktan ve Tezci (2012) tarafından geliştirilen “Matematik Motivasyon Ölçeği”, matematik dersi akademik başarılarının belirlenmesinde ise birinci dönem matematik dersi karne notları kullanılmıştır. Araştırma verileri Spss 20 programında bağımsız gruplar t-testi ve korelasyon analizleri yapılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin matematik motivasyonları ve matematik dersi başarılarının yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Matematik motivasyonları ve matematik dersi akademik başarıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Matematik dersi akademik başarısı ile motivasyon alt boyutlarından olan içsel hedef yönelimi, dışsal hedef yönelimi, öğrenme inancı, konu değeri, öz yeterlilik arasından pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kız öğrencilerin sınav kaygısının erkek öğrencilere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ve sınav kaygısı ile matematik dersi akademik başarısı arasında negatif yönde olumlu bir ilişki olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler
Matematik,Akademik Başarı, Motivasyon, Sınav Kaygısı

Abstract
In this research fifth grade students’ math motivation, academic achievement of maths and the relationships between them are examined. 200 primary school students from four different schools in Tokat took part in this research. In the stduy; among descriptive research patterns relational scanning model is used. “Math Motivation Scale” developed by Aktan and Tezci (2012) is used the determine students’ motivation in mathematics. In order to determine maths academic achievement first term’s math grades are used. The research data is obtained by making independent groups t-test and correlation analysis in SPSS 20 software. As a result of research; ıt is seen that students have high motivation and success in maths. Mathematics motivation and academic achievement of mathematics does not show a significant difference according to gender. There are positive reasonable relations between mathematics academic achievement with dimensions of motivation such as intrinsic goal tendecy, extarnal goal tendecy, learning belief, value of the issue, self sufficiency. It is determined that there is a significant negative correlation between test anxiety and academic success in maths. It has also been found that female students’ test anxiety is higher than male students’.

Keywords
Math, Academic Success, Motivation, Test Anxiety

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri