English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
(Teacher Candidates’ Opinions Evaluation About Interactive Course Presentation In Geography Education )

Yazar : Erkan Yeşiltaş  Ayşegül YILMAZER, Tuğba YAMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 223-238


Özet
Geçmişten günümüze eğitim – öğretim faaliyetlerinde hedeflenen amaçlara ulaşmak için yeni yöntem ve materyaller geliştirilmiş ve halen de geliştirilmeye devam edilmektedir. Geliştirilen bu yöntem ve materyallerin içerisinde en umut vadedeni bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar teknolojileri ve yazılımlarıdır. Bilgisayarların en önemli katkılarının; öğrenilen konuya özgü resim, harita, animasyon, hareketli gerçek görüntü ders sunumları, vb. olanakları sunması, bilgiyi somutlaştırmaya yönelik bu özellikleriyle diğer eğitsel ortamlara nazaran daha kalıcı öğrenmeler kazandırması, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanıması, öğretmen öğrenci arasında ayrıntılı bir takip sağlaması, gerek bilgisayar ve öğrenci arasında gerekse öğretmen ve öğrenci arasında yüksek etkileşim sağlayabilmesi, olduğu görülmektedir. Bu araştırma coğrafya öğretiminde interaktif ders sunumu kullanımına yönelik öğretmen adayı görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 150 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama işlemi öncesinde “Levha Hareketleri ve Depremler” konusuna yönelik olarak Adobe Captivate yazılımı ile hazırlanan interaktif ders sunumu ile ders işlenmiştir. Ders sonunda öğretmen adaylarına anket uygulanarak veriler elde edilmiş, cinsiyet ve anabilim dalı değişkenleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde değerleri ve aritmetik ortalama hesaplanmış, değişkenlerin durumuna göre “X2” ve “t” testi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde bilgisayar destekli interaktif ders sunumunun geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu, dersin daha ilgi çekici ve anlaşılır hale geldiği, bilgilerin kalıcı olma derecesinin yüksek olduğu görüşlerine ulaşılmıştır. Öğretmen adayları interaktif ders sunumu hazırlamak için kendilerini ve bölüm öğretim elemanlarını orta düzeyde yeterli görmektedir. Öğretmen adayları özellikle bu tür bir ders sunumu hazırlamayı öğrenmek için ders alma ve dersleri bu şekilde sunmak istedikleri yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca bilgisayar destekli ders sunumu, coğrafya konuları içerisinde fiziki coğrafya alanına daha çok uygun olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya Öğretimi, İnteraktif Ders Sunumu, Öğretmen Adayı

Abstract
From past to present, new methods and materials have been developed in order to achieve the intended purposes of the education-training activities, and this still continues. The most promising among these methods and materials developed are computer assisted instruction, computer technology and software. It is observed that the most significant benefits of the computers are that they offer such opportunities as pictures, maps, animations, moving images, real image lesson presentations, etc. peculiar to the lesson that is instructed; provide a more permanent learning when with these properties for embodying the information when compared to other education environments; enable the student to learn at her own learning pace; ensure a detailed follow-up between the teacher and the student; provide high interactivity both between the computer and the student and between the teacher and the student. This research was carried out for the purpose of assessing the views of candidate teachers on the use of interactive lesson presentation in the instruction of geography lessons. The research was conducted on 150 candidate teachers studying at Cumhuriyet University, Faculty of Education, Departments of Social Studies Education and Classroom Teaching. Before data collection, a lesson was taught through the interactive lesson presentation on “Plate Motions and Earthquakes” prepared using Adobe Captivate software. Data were obtained by conducting a poll on candidate teachers, and they were assessed by the variables of gender and department. In the analysis of the data obtained from the research, the frequency, percentage and mean values were calculated, and “X2” and “t” test were used according to the state of the variables. As a result of the research, it was revealed that candidate teachers think that computer-assisted interactive lesson presentation is more effective than traditional methods, the lesson becomes more interesting and understandable, and the degree of permanent information is high. Candidate teachers regard themselves and all the instructors in the department moderately capable of preparing interactive lesson presentation. In particular, the candidate teachers expressed that they would like to receive lessons for preparing such a lesson presentation and present the lessons in this way. Furthermore, computer-assisted lesson presentation was deemed more suitable for physical geography among the subjects of geography.

Keywords
Geography Education, Interactive Lesson Presentation, Candidate Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri