English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜZEL SANATLAR LİSESİ İKİ BOYUTLU SANAT ATÖLYE DERSİNDE 4MAT ÖĞRETİM MODELİNİN UYGULANMASI
(APPLICATION OF THE 4MAT TEACHING MODEL IN THE TWO DIMENSIONS ART STUDIO CLASSES OF THE FINE ARTS HIGH SCHOOLS )

Yazar : Handan Bülbül  , Vedat ÖZSOY  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 99-118


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğrenme stillerine dayalı olarak tasarlanan 4MAT öğretim modelinin güzel sanatlar lisesi iki boyutlu sanat atölye dersindeki öğrenme-öğretme sürecine etkisini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi yarı deneysel desen şeklinde modellenmiştir. Tipik durum örneklemiyle gerçekleştirilen bu çalışma, 9. sınıf II boyutlu sanat atölye dersinde yürütülmüştür. Grupların denkliğine ilişkin yapılan çalışmalar sonrası, deney grubu (n=8) ve kontrol grubu (n=8) olmak üzere 16 öğrenci uygulamaya dâhil edilmiştir. Uygulama süreci on dört haftadan oluşmuştur. Veriler doküman incelemesi, gözlem ve görüşme ile elde edilmiştir. Veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Verilerin geçerlik ve güvenirliğini sağlama sürecinde beş uzmanının yardımına başvurulmuştur. Araştırma sonucu, deney grubu öğrencilerinin bilişsel bilgilerini ifade etmede, bilişsel bilgilerini uygulama becerisiyle bütünleştirmede ve öğrenme ürünlerine yönelik beğenilerinde deney grubu öğrencilerinden daha çok gelişim gösterdiklerini ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre, modelin IIBSA dersinde uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Görsel sanatlar eğitimi, güzel sanatlar lisesi, IIBSA dersi, 4MAT öğretim modeli.

Abstract
The purpose of this study is to determine the effect of 4MAT teaching model which is based on learning style on the teaching-learning process of the II dimensions art studio (IIDAS) classes in the fine arts high schools. The method of the study is modeled in the form of quasi-experimental design. Typical case sample was preferred in this study and it was carried out with 9th class students' at IIDAS. After the studies that were carried out for equivalence of the groups; 16 9th class students were included under the names of control group (n=8) and experimental group (n=8). The application process consists of fourteen weeks. The data were gathered from documents, observations, and interviews. The data were analyzed by descriptive analysis. At the process of ensuring the reliability and validity of the data, five experts were consulted. Research results showed that the students of experimental group are more successful in terms of expressing their cognitive knowledge, integrating their cognitive knowledge with practice ability, and it was seen that their inclination towards learning products was more improved than the students of control group. According to this result, it is thought that applying the model will be useful at the IIDAS classes.

Keywords
Visual arts education, fine arts high schools, IIDAS, 4MAT teaching model.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri