English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN EKONOMİ KONULARINI ÖĞRETMEDE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI
(THE SELF – EFFICACY BELIEFS OF THE SOCIAL STUDIES TEACHERS IN TEACHING ECONOMY SUBJECTS )

Yazar : Nadire Emel AKHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 28-43


Özet
Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ekonomi konularını öğretmedeki sahip oldukları öz yeterlilik inanç düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Tarama modeli ile gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Antalya’da görev yapan 316 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Melinda Odam STAUBS’un (2007), “Economics Teaching Efficacy Belief Instrument” (ETEBI) ölçeği, gerekli izin alınarak ölçek uyarlama çalışması yapılmışmış ve uygulanmıştır. 23 maddelik ekonomi öz yeterlik inancı ölçme aracının güvenirlik çalışması yapılmış ve ölçme aracının güvenirlik değerinin.76 olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen Ekonomi Öz-Yeterlik Ölçeği ile elde edilen veriler, SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ekonomi konularındaki öz yeterliklerinin düşük düzeyde olduğu ve cinsiyetin, öğrenim düzeyinin, meslek süresinin öz yeterlilik inancında bir farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir. Fakat öğretmenlerden eğitim fakültesinden mezun olanların, konuları alan gezileri ile öğretenlerin ve gazete-dergi okuma alışkanlığı olanların özyeterlilik inançlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin özyeterlilik inançlarını arttırma yönünde bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler öğretmeni, ekonomi konuları, özyeterlilik

Abstract
The aim of this research is to determine the levels of self – efficacy beliefs of the social studies teachers in teaching economy subjects and to analyse them in terms of different variables. This research was realised with the scanning model and its sample consisted of 316 social studies teachers working in Antalya in 2013 – 2014 educational years. Melinda Odam Staubs’ scale called ‘Economics Teaching Efficacy Belief Instrument’ (ETEBI) (2007) was used by taking necessary permissions and doing the scale adaptation study in the research. The reliability study of the 23 – item scale to measure economy self – efficacy beliefs was done and the reliability value of the tool was found to be .76. The data achieved from Teacher Economy Self - Efficacy Scale was analysed with SPSS 21.0. According to the results of the research, it was found out that the levels of self – efficacy of the social studies teachers in teaching economy subjects were lower, and that gender, level of education and job duration didn’t show any differences in the self – efficacy belief. However, it was seen that the teachers having graduated from the faculties of education, those teaching subjects with field trips and those having a habit of reading newspaper or magazines had higher levels of self - efficacy. According to the results of the research, several suggestions were made to increase the self – efficacy beliefs of the social studies teachers.

Keywords
Social Studies teacher, economy subjects, self - efficacy

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri