English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELME VE KARİYER GELİŞTİRME ARZULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC BRANCH SATISFACTION AND THE DESIRES FOR TEACHING PROFESSION INCLINING AND CAREER DEVELOPMENT OF PROSPEC-TIVE TEACHERS )

Yazar : Duygu Gür Erdoğan  DOÇ.DR.Zeki ARSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 147-171


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyet-leri ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzuları arasın-daki ilişkiyi belirlemek ve memnuniyet düzeyleri ile mesleki yönelim ve kari-yer geliştirme arzularının cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, sınıf düzeyi ve öğretim türü değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu Sakarya üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N=1123). Araştırmanın verileri akademik branş memnuniyeti ölçeği ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzuları ölçeğinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyetinin orta düzeyde olduğu bulunurken, öğretmenlik mesleğine yönelim ve kariyer geliştirme arzularının orta düzeyden düşük olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyetleri ve öğretmenlik mesleğine yönelim ve kariyer geliştirme arzuları cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm türü açısından farklılık gösterirken, akademik branş memnuniyeti ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzusu ölçeği ve çaba, ısrar ve arzu alt boyutları arasında anlamlı, pozitif ve düşük düzeyde ilişki, liderlik alt boyutu ile anlamlı, negatif ve düşük düzeyde ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayları, Akademik Branş Memnuniyeti, Mesleki Yönelim, Kariyer Geliştirme Arzusu

Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between academic branch satisfaction and the desires for inclining teaching profession and career development of prospective teachers, and to determine whether the level of satisfaction and the desires for inclining teaching profession and career development show difference in terms of gender, department, grade level and type of education variables. The study group of the research con-sists of 3rd and 4th grade students studying in Sakarya University Faculty of Education (N=1123). The study data was obtained through academic branch satisfaction scale and the desires for inclining teaching profession and career development scale. The research results showed that the desires for teaching profession inclining and career development of the prospective teachers were lower than moderate level while their academic branch satisfaction was found to be moderate. According to the findings, academic branch satisfaction and the desires for teaching profession inclining and career development of prospective teachers showed differences in terms of gender and type of department. The findings also showed that there was a significant positive low relationship between the academic branch satisfac-tion and the desires for teaching profession inclining and career development scale and the effort, persistence and desire subscales, while a significant negative low level relationship was found between the scale and the leadership subscale.

Keywords
Prospective Teachers, Academic Branch Satisfaction, Career Inclining, Career Development Desire

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri