English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION, ANXIETY AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Burçin ÖLÇÜCÜ  Şerife VATANSEVER Gülsen ÖZCAN Yakup PAKTAŞ Akın ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 58-67


Özet
Özet Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okullarında öğrenim gören gençlerin fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisini araştırmaktı. Araştırmaya gönüllü ve 13-19 yaşları arasında, yaş ortalaması 15,44±1,25 olan 226 erkek ve 137 kız öğrenci olmak üzere toplamda 363 kişi katılmıştır. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili veriler “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Uzun Formu (UFAA Uzun Form - International Physical Activity Questionnaire)” ile Depresyon değişkeni ile ilgili veriler “Beck Depresyon Envanteri” ile ve anksiyete değişkeniyle ilgili veriler de “Beck Anksiyete Envanteri” ile toplanmıştır. Yapılan istatiksel analizler sonucunda erkek öğrencilerin %63,3’ün, kız öğrencilerinde %75,1’in aktif olmadığı veya yetersiz aktivite düzeyine sahip olduğu ve erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin kiz öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Bağımsız T-testi; p<0,05). Anksiyete ve Depresyon puanları arasında cinsiyetler acısından (Bagimsiz T-testi; p>0,05)ve fiziksel aktivite sınıflaması acısından (Tek Yonlu ANOVA; p>0,05) anlamlı bir fark yoktur. Ayrica fiziksel aktivite ile depresyon ve anksiyete arasındada anlamlı bir ilişki (Pearson korelasyon; p>0,05) bulunamamıştır. Sonuç olarak orta öğretim öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin oldukça düşük olmasına rağmen depresyon ve anksiyetenin bundan etkilenmediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Fiziksel Aktivite Düzeyi, Depresyon, Anksiyete, Gençler.

Abstract
Abstract The purpose of the present research is studying the relationship between depression, anxiety and physical activity among young individuals who study at secondary schools. On voluntary basis, 226 male and 137 female; a total of 363 students between the ages 13-19 (average 15,44±1,25) participated in the research. The data related to physical activity variable were collected with “IPAQ Long Form – International Physical Activity Questionnaire; data related to Depression variable were collected with “Beck Depression Inventory”, and data related to Anxiety variable were collected with “Beck Anxiety Inventory”. Statistical analyses revealed that 63.3% of male students, and 75.1% of female students were not physically active or didn’t have adequate physical activity levels; and physical activity level of male students were significantly higher than female students (Independent Sample T-test; p<0.05). There were no statistically significant differences across genders in terms of Anxiety and Depression scores (Independent Sample T-test; p<0.05), and physical activity classification (One Way ANOVA; p>0.05). Additionally, there were no statistically significant correlations between anxiety, depression and physical activity (Pearson Correlation; p>0.05). Consequently, we can claim that physical activity level is quite low among secondary school students. However, depression and anxiety aren’t affected from physical activity level.

Keywords
Physical Activity Level, Depression, Anxiety, Teens

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri