English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL 6.SINIF ANLAM BİLGİSİ KONULARIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATING THE OPINIONS OF TEACHERS AND STUDENTS ABOUT THE SECONDARY SCHOOL 6TH GRADES SEMANTICS SUBJECTS )

Yazar : Adem İŞCAN  Ahmet Turan CIMBIZ, Elvan DOĞAN, İsmail HARDAL  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 116-146


Özet
Araştırmada, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin anlam bilgisi konularına ilişkin görüşleri ile bu konuların öğretiminde öğretmenlerin nasıl yöntemler kullandığını ve bu konuların öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma için 2014- 2015 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında Tokat ilinin farklı okullarında öğrenim gören 359 öğrenciye “Kişisel Bilgi Anketi”, yine Tokat ilinin farklı okullarında görev yapan 40 Türkçe öğretmenine “Öğretmen Bilgi Anketi” uygulanmıştır. Çalışmada tarama (survey) yöntemi kullanılmış verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Araştırmacılarca yapılan literatür taramasında anlam bilgisi konuları ve bu konuların öğretimine dair yapılan çalışmaların oldukça yetersiz oldukları görülmüştür. Hâlbuki anlam bilgisi konusu hem MEB’in hem de ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda Türkçe testinin en ağırlıklı konularındandır. Bu da anlam bilgisi konularına yönelik yapılacak araştırmaların önemini ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin en çok hikâye türünde kitaplar okuduğu, özellikle anlam bilgisinin soyut olarak nitelendirebileceğimiz konularını anlamakta güçlük çektikleri, çalışma kitabındaki etkinliklerin anlam bilgisi konularını kavramada gerekli ve etkili olduğu, öğrencilerin sözlük kullanma alışkanlığının yüksek olduğu, kompozisyon yazarken ya da günlük yaşamlarında atasözü, deyim ve özdeyişleri kullananların az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin, terim anlam, yakın anlam ve eş anlamlı sözcüklerin öğretiminde sıkıntılar yaşadıkları, soyut kavramların öğretiminde drama ve beyin fırtınası tekniklerini kullandıkları, özellikle görsellerden yararlandıkları ve günlük yaşamdan örneklerle konuları somutlaştırmaya çalıştıkları, çağdaş kuram ve yöntemlerden haberdar olmadıkları, yapılandırmacı yaklaşımla ilgili yüzeysel bilgilere sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Anlam bilgisi, öğretim, Türkçe öğretim programı, öğrenci, öğretmen.

Abstract
In this research, it is aimed to identify the opinions of 6th grade students about semantics subjects, what kind of methods the teachers use to explain these subjects and the problems experienced in teaching these subjects. For the research, “personal information questionnaire” has been applied to 359 students attending different schools in Tokat in fall term of 2014-2015 academic year and “ Teacher information questionnaire” to 40 different Turkish language teachers working at various schools in Tokat.In the study, survey method was used , frequency and percentage analysis was made. In literature scanning made by researchers, it was seen that semantics and studies concerning the teaching of these subjects are quite inadequate.However, the semantics is one of the most important subjects of Turkish language tests in the exams made by both Ministry of National Education and Evaluation,Selection and Placement Centre. This indicates the importance of researches to be done about the semantics subjects. As a result of the research, it has been identified that the students mostly read story books ; they have difficulties particularly in understanding the abstract aspects of semantics; activities in workbooks are essential and effective in understanding semantics subjects; students have a common habit of using dictionary; those using proverbs, idioms and maxims in writing compositions or in daily life are few in number.Moreover, it has been seen that teachers have difficulty in teaching terminological meaning, connotations, synonyms; use drama and brain storming technique , make use of visuals and try to objectify the subjects by means of daily life examples in teaching abstract subjects; are unaware of contemporary theories and methods; have superficial knowledge about constructivist approach.

Keywords
Semantics, teaching, Turkish language curriculum, student, teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri