English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEOGEBRA İLE ÖĞRETİMİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF USING GEOGEBRA SOFTWARE ON STUDENTS’ ACHİEVEMENT OF TRANSFORMATION GEOMETRY )

Yazar : Derya Özlem Yazlık  İbrahim Çetin, Ahmet Erdoğan, Derya Özlem Yazlik  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 84-92


Özet
Yenilenen ilköğretim müfredatı ile birlikte 5E modeline göre öğretim etkinlikleri planlanmakta ancak bu etkinlikler kâğıt katlama, kesme ve MEB tarafından İlköğretim okullarına gönderilen materyaller ile sınırlı kalmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesine rağmen İlköğretim ders kitaplarında teknolojinin kullanımına ilişkin etkinlikler yer almamakta sadece Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir şeklinde önerilerde bulunulmaktadır. Bu nedenle bu araştırma, her ikisi de 5E modeline dayanan Geogebra yazılımı destekli hazırlanmış etkinlikler ile ders kitaplarındaki kâğıt kesme ve materyal destekli etkinlikler yardımı ile sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki dönüşüm geometrisi konusundaki öğrenmelerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından kontrol gruplu ön test ve son test araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya sekizinci sınıfta okuyan toplam 40 öğrenci katılmıştır. 20 kişilik deney grubunda Geogebra yazılımı ile ders anlatılırken diğer 20 kişilik kontrol grubuna ders kitabındaki etkinliklerle ders anlatımı yapılmıştır. Araştırma için 20 soruluk bir başarı testi hazırlanmış, uzman görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış, yapılan güvenirlik testi sonucunda Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,82 elde edilmiştir. Her iki gruba da 20 sorudan oluşan Dönüşüm Geometrisi Başarı Testi (DGBT) öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Her iki grubun ortalaması karşılaştırıldığında deney grubu yani Geogebra programı kullanılarak hazırlanmış etkinliklerle eğitim gören grubun lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Geogebra programı ile anlatılan dersin dönüşüm geometrisi konusunda öğrenci başarısını daha çok artırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Dönüşüm Geometrisi, Geogebra, Matematik Eğitimi

Abstract
With the updated primary education curriculum education activities are being planned in accordance with 5E model but these activities are limited to paper folding, cutting and materials sent to primary schools by Ministry of National Education. Although computer technology has continually been developing, primary education course books do not cover activities concerning the use of technology and suggestions such as only dynamic geometry software can be used are made. For that reason, this research has been carried out to compare learning transformation geometry topic of eighth grade students in maths with Geogebra software assisted activities based on 5E model and with the help of paper cutting and material aided activities in course books. For that purpose, an experimental research design with a pretest-posttest control group has been used in the study. 40 students in total studying in eighth grade have participated in the study. While the experimental group, consisting of 20 students, have been lectured with the activities prepared with Geogebra software, the other 20 students of control group have been lectured with the activities from the course book. For the research, an achievement test of 20 questions have been prepared, required corrections have been made by consulting expert opinions and as a result of the reliability test cronbach alpha reliability coefficient has been obtained as 0.82. Transformation Geometry Achievement Test (TGAT), consisting of 20 questions, have been applied as pretest and posttest on both groups. According to posttest results, TGAT means of both groups have been compared a statistically significant difference is noticed in favour of the experimental, the group which has been lectured with the activities prepared by using Geogebra program. As a result, it has been found out that lectures taught by using activities prepared with Geogebra program increase student achievement more in transformation geometry.

Keywords
Transformation Geometry, Geogebra, Maths Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri