English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS LIFE STUDIES LESSON: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK  Mehmet COŞKUN  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 239-251


Özet
Bu çalışmanın amacı ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf kademelerinde okutulan Hayat Bilgisi dersine yönelik öğrenci tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu Samsun ve Giresun illerinde bulunan ilkokulların 2. ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte olan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 165’i kız 135’i ise erkektir. Öğrencilerin 117’si ikinci sınıfta 183’ü ise üçüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında başlangıçta açımlayıcı faktör analizi çalışmalarına yer verilmiştir. Araştırmanın açımlayıcı faktör analizi SPSS 17 paket programıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre; ölçeğin Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0.906 bulunmuştur. Bartlett küresellik testi sonucu olarak 2431,319 tespit edilmiştir. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ise 0,747 bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda “Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”nin, ilkokul seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabileceği görülmüştür. Okuma becerilerinin yeterli olmaması nedeniyle birinci sınıf öğrencilerinin ölçeği öğretmen yardımıyla, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin de bireysel olarak doldurmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hayat Bilgisi Dersi, Tutum Ölçeği, Yapı Geçerliği, Güvenirlik, Açımlayıcı Faktör Analizi

Abstract
The aim of this study is to develop an attitude scale which is valid and reliable towards life studies lesson in order to measure students’ attitudes who are attending 1st, 2nd and 3rd grade levels. The study group of this study consists of 300 2nd and 3rd grade students who are being educated in Samsun and Giresun provinces’ elementary schools. The study group consists of 165 girls and 135 boys. 117 students are being educated in 2nd grade and 183 in 3rd grade. The exploratory validity study was administered within the validity studies of the scale. The exploratory validity study was conducted by SPSS 17 software. According to the exploratory factor analysis results; Kaiser Meyer Olkin (KMO) value of the scale is 0.906. Bartlett sphericity test value is detected as 2431,319. The Cronbach alpha reliability coefficient is detected as 0,747 for the whole scale. As a consequence of the study, it was seen that “Life Studies Lesson Attitude Scale” might be used to detect the attitude levels of the elementary school students. Due to the literacy insufficiency, it is recommended that the students of 2nd grade should have the teacher assistance, and the 3rd grade students complete it individually.

Keywords
Life Studies Course, Attitude Scale, Construction Validity, Reliability, Exploratory Factor Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri