English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNDE YAPILACAK OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
(THE EFFECT OF VISITS IN TECHNOLOGY AND DESIGN LESSON TOWARDS STUDENTS’ ATTITUDES (THE SAMPLE OF TOKAT) )

Yazar : ALİ UÇAR  Orhan ERDEN  
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 17-30


Özet
Tokat ili merkez ilçeye bağlı ortaokullarda Teknoloji ve Tasarım dersi eğitimi gören öğrencilerin, okul sanayi işbirliği sonucunda derse olan tutmalarındaki değişimi incelenerek, çıkan sonucun analizinin yapılmasını amaçlayan bu araştırma; nicel araştırma yönteminin işe koşulduğu deneysel bir çalışmadır. Okul sanayi işbirliğinin kurulması amacı ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilimin Işığında Teknoloji ve Tasarım Şenliği Projesi hayata geçirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Tokat ili merkez ilçeye bağlı ortaokullarında Teknoloji ve Tasarım dersi eğitimi alan 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem basit tesadüfî yöntemle seçilen 207 ortaokul 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Örneklem grubundaki öğrencilere Bilimin Işığında Teknoloji Tasarım Şenliği Projesi kapsamında üretim yapın firmalar gezdirilmiş, Türk Patent Enstitüsü tarafından patent, marka ve tasarım konularında bilgilendirme semineri verilmiş, logo ve afiş yarışmaları düzenlenmiş ve öğrencilerin yıl içerisinde derste ortaya çıkardıkları çalışmaların yıl sonunda sergisi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak tutum ölçeği geliştirilmiştir. Deneysel desen yöntemiyle yapılan çalışmanın verilerinin analizinde bağımlı iki örnek T-Testi kullanılmıştır. Araştırmanın ön test ve son test bulguları sonucunda; son test lehine anlamlı bir farlılık oluştuğu görülmüştür. 7. sınıflardaki yapım kuşağı konusu öğretiminde, gezi gözlem yönteminin kullanıldığında öğrencilerin derse karşı tutumlarının olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji, Tasarım, Teknoloji Eğitimi, Gezi-Gözlem Yöntemi

Abstract
This study, aiming to analyze result, by being investigated attitude changes towards lesson of students who study Technology and Design lesson as a result of collaboration between schools and Industry at secondary schools in the centre of Tokat Province is an experimental study in which qualitative research methods has been used. In the light of Science Technology and Design Project has been implemented by Tokat Provincial Directorate of National Education in order to establish industrial co-operation with schools. The research contains 207 7th grade students who were selected simply and randomly. In the scope of the Project called „In the light of science Technology and Design Festival? manufacturing firms have been visited with the students in the sample group, By Turkish Patent Institute, seminar about patent, trademark and design has been given, logo and poster competitions has been organized and at the end of year exhibition of students? works made in the course during the year. Attitude scale was developed as a means of data collection. During the analysis of the study which has been done with the experimental design method, two dependent examples of T-test have been used. As a result of the pre-test and post-test findings of the study, n in favor of the final test significant difference has been obtained. During teaching of construction unit in 7th grades, when used the method of observation, a positive change in attitudes of students towards the course has been concluded.

Keywords
Technology, Design, Technology Education, Travel-Observation Method

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri