English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESI DÖNEMDE FARKLI KÜLTÜRLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
(AN APPLIED STUDY FOR TEACHING OF DIFFERENT CULTURES AT PRE-SCHOOL PERIOD )

Yazar : Kibar AKTIN  Melek KARAKAYA, Zeynep TÜRK, Yeşim ASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 258-277


Özet
Geleceğin vatandaşlarının yetiştirilmesinde ve demokrasi kültürünün yerleşmesinde çocukların erken yaşlarda çokkültürlü bir eğitim alması oldukça önemli hale gelmiştir. Bu nedenle araştırmada, sosyal bilgiler eğitimi kapsamında okul öncesi sınıfında çokkültürlü eğitim uygulamalarının bir boyutu olan farklı kültürlerle yapılandırılan eğitim ortamında çocukların kültürleri nasıl öğrendiklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı içinde yeralan durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında bir anaokulunda eğitim görmekte olan 60-70 aylık 13 çocuk (8 kız, 5 erkek) yeralmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Bakalım Neresi Sunumu”, “Gezelim-Görelim Drama Etkinliği” ve “Heykel Ol” etkinlikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda çocukların kendi kültürleri ve farklı kültürlere ait bir unsuru öğrenmesinde kendi deneyimleri, bilgi iletişim teknolojisi ve kendi yakın çevresinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf içerisinde çocukların farklı kültürlere ait renkli sunumlar, oyunlar ve drama ile farklı kültürel rolleri uygulama ve farklı kültürden bireylerin yaşantısını anlama fırsatına ulaştıkları görülmüştür. Oluşturulacak çokkültürlü öğrenme ortamında çocuklarda çokkültürlülüğe yönelik olumlu tutum, beceri ve davranışları kazandırmanın mümkün olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çokkültürlülük, sosyal bilgiler eğitimi, vatandaşlık eğitimi, okul öncesi eğitimi

Abstract
Children receive an multicultural education at an early age has become quite important in the upbringing of the citizens of the future and in the establishment of a democratic culture. Therefore in this study, it has been intended to put forth how children learn cultures in the educational environment configured with different cultures with a size of multicultural education practices at pre-school class in the context of social studies education. In this study, it was used integrated single case design which is one of the case study design contained within the qualitative research approach. Working group of the research consisted of 60-70 months 13 children (8 girls and 5 boys) who were undergoing training in the spring semester of the 2013-2014 academic year at a kindergarten. "Let's Where Presentation", “Let’s Visit and See Drama Activity” and "Sculpture Up" activities were used by data collection tool. Obtained data were interpreted by using the content analysis method. According to the research results was found that their experiences, information and communication technology and their close environment were effective in the children learning an element of their culture and different cultures. It was seen that children in the classroom were found to have the opportunity applying different cultural roles with colorful presentation, games and drama and understanding the lives of individuals from different cultures. In a multicultural learning environment where will be created, it has been seen that it is possible to gain the positive attitudes, the skills and behavior towards multiculturalism in children.

Keywords
Multiculturalism, social studies education, citizenship education, preschool education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri