English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİN HARİTASINDA TÜRK DÜNYASI ALGISI
(THE PERCEPTION OF TURKISH WORLD IN THE 7th GRADE STUDENTS’ MIND MAP )

Yazar : Hülya Karaçalı  Yrd. Doç. Dr. Bülent Aksoy, Ar. Gör. Hülya Karaçalı  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 1-14


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası algısını belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Anket Ankara ilinde 150, Sinop ilinde 149, Şanlıurfa ilinde 150 7. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 449 katılımcıya uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17 istatistiksel yazılımından yararlanılmıştır. Araştırmanın problem durumu ve alt problemlerinin çözümlenmesinde; betimsel istatistikler kullanılmış, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, 7. Sınıf öğrencilerinin zihin haritasında Türk Dünyası algısına yönelik toplam puanları cinsiyet, atlası bulunma durumu, yaşadıkları il ve sınıf mevcudu değişkenine göre farklılaşırken, harita inceleme ve okulunda Sosyal Bilgiler sınıfı/laboratuarı olma değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 7. Sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası ile ilgili bilgiyi en çok ders kitaplarından öğrendiği en az ise tarih kitaplarından öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 7. sınıf öğrencilerinin yaklaşık % 90’ının iki ve ikiden az ülke bildiği sonucuna varılmıştır. 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti’nden en fazla doğru bilinen ülke Türkiye olurken en az doğru cevaplanan ise Kırgızistan olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Zihin Haritası, Sosyal Bilgiler, Türk Dünyası.

Abstract
The aim of this research is to determine the Turkish world perception of 7th grades students. The research has been made in descriptive scanning model. In reseach semi-structured questionnaire has been used as data collection tool. The developed semi-structured questionnaire was applied to 449 7th grade students. 150 students from Ankara, 149 students from Sinop, 150 students from Şanlıurfa has filled in the questionnaire. SPSS 17 statistical software was used in the analyse of collected datas. In the solution of the problems and sub-problematical areas descriptive statistics such as frequency, arithmetic average, standard deviation and t-test, one way varians analyse (ANOVA) was used. According to the results of the research, 7th grade students’ perception of Turkish world points have meaningful varies such as sex, having an atlas, the city they live in and the amount of the students in a class. Studies on map and the social sciences laboratuary doesn’t effect the students’ Turkish world perception. It was cocluded that 7th grade students had gotten the most information about Turkish world by their course books. They get the least information by history books. It was concluded that approximately 90 percent of the 7th grade students had known two countries or less. Turkey is the most known country from the seven independent Turkish Republic. Kyrgryztan is the lesser-known country.

Keywords
Mind Map, Social Sciences, Turkish World.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri