English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üstün Yeteneklilerin Sınıf İçindeki Olumsuz Davranışları ve Yönetilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
(Teacher Opinion Related to Disruptive Behaviours of Gifted Students in Classroom and Managing Them )

Yazar : Şenol SEZER    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 317-333


Özet
Özet Bu araştırma nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin sınıf içinde sergiledikleri olumsuz davranışlar ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim öğretim yılında, Giresun Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci gönderen 168 öğretmen arasından, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenen 52 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin %7.7’si, üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili kurs ve seminerlere sıklıkla katıldıklarını; %19.2’si bazen katıldıklarını; %28.8’i nadiren katıldıklarını ve %44.3’ü ise hiç katılmadıklarını belirtmektedir. Öğretmenlerin %40.4’ü üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında sıklıkla; %30.8’i bazen; %25’i nadiren olumsuz davranışlar sergiledikleri şeklinde görüş belirtmektedir. Öğretmenlerin sadece %3.8’i, üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında hiç olumsuz davranış sergilemediği görüşündedir. Üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında sergilediği olumsuz davranışlar ilgisiz davranma ve öğrenme ortamını bozma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamındaki olumsuz davranışlarını yönetmede başvurduğu yöntemler; destekleme ve yaptırım uygulama şeklindedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Üstün yetenekli, olumsuz davranış, olumsuz davranışların yönetimi.

Abstract
Abstract This study was conducted quantitative research design. The purpose of this study is to determine teachers’ opinion related to the disruptive behaviours of gifted students in classroom environment and management them. Semi-structured interview form was used as a data collection tool which developed by researcher. The study group consists of 52 primary school teachers and it was determined by using easily accessible case sampling method among the 168 teachers who serve the schools which send students to the Giresun Science and Art Centre in 2011-2012 academic year. 7.7% of teachers adressed that they had been participated frequently; 19.2% of them sometimes; 28.8% of them rarely and 44.3% of them never participated to the course or seminary related to the educating of gifted students. 40.4% of the teachers frequently; 30.8% of them sometimes; 25% of them rarely and 3.8% of them never have problems with gifted students in classroom environment. Disruptive behaviours which gifted students’ exhibit in the classroom environment emerge as disrupting the learning environment and acting disinterested. The methods applied by teachers in managing disruptive behaviours of gifted students in the classroom are in the form; support and sanctions.

Keywords
Keywords: Gifted, disruptive behaviour, management of disruptive behaviours.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri