English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖDEVLERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
(The Views About Turkish Subject Homeworks By Students Attending 7th And 8th Grade Of Primary School )

Yazar : İzzet Şeref  BEHİCE VARIŞOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 4
Sayfa : 93-105


Özet
Bu çalışma, ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki görüşlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Erzurum il merkezine bağlı Yakutiye ilçesindeki tüm ilköğretim 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise aynı düzeyden ve farklı okullardan basit olasılıklı (rasgele) örnekleme tekniğiyle seçilen 163 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Türkçe Dersi Ödevleriyle İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Toplanan veriler Ki kare ve t testi teknikleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ev ödevleriyle ilgili görüşleri arasında cinsiyet ve akademik başarı düzeylerine göre aralarında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim öğrencileri, Türkçe ödevi, görüş.

Abstract
This study aims at identifying views about homeworks given at Turkish lesson by students attending 7th and 8th grade of primary school. The screening model has been used in the research. While the universe of the study consists of students who attend 7th and 8th grade of all primary school in Yakutiye of Erzurum; the pattern of study consists of 163 students from the same level and different schools who are chosen by a simple random pattern tecnique. The datum of study has come together with “The Survey of Students’ Views About Turkish Lesson Homeworks”. Gathered datum has been analysed by t test and chi square. According to the findings, it has been foun out that there are meaningful differences among student’s views about homeworks according to their grade and academic success levels.

Keywords
Primary school students, Turkish homework, view.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri