English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ İLE STRESLE İLE BAŞAÇIKMA STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED STRESS LEVEL AND THE STRESS COPING STRATEGIES IN UNİVERSİTY STUDENTS )

Yazar : mustafa savcı  , Ferda AYSAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 44-56


Özet
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin algıladığı stres düzeyi ile stresle başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 302 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği, Stresle Baş etme Yolları Ölçeği ve araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson momentler çarpım korelasyon tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun orta düzeyde strese sahip olduğu; Algılanan stres ile stresle ile başa çıkma stratejileri arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu; algılanan stres düzeyine göre stresle başa çıkma stratejilerinin farklılaştığı; algılanan stres düzeyi ile stresle başa çıkma stratejilerinin cinsiyete göre farklılaştığı ve stresle başa çıkma stratejilerinin öğrenim görülen bölüme, algılanan sosyoekonomik düzeye, kardeş sayısına ve öğrenim görülen sınıfa göre farklılaştığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Stres, Algılanan Stres, Stresle Baş Etme Yolları Ölçeği

Abstract
The aim of study is to invesigat of correlation between perceived stress and coping with stress strategies. The sample consisted of 302 (164 female and 139 male) students from Fırat University. To collect data; Personel İnformation Form, Perceived Stress Scale, and Ways of Coping Questionnaire were used. Analysis of data by t test, one-way analysis of variance (ANOVA), Spearman product moment correlation technique was used. Analizing data is made on computer. According to results, most of students had medium level stress; there was a positive low correlation between perceived stress and ways of coping. Furthermore, Ways of Coping was differentiated according to gender, department, perceived social status, number of sibling, and grade.

Keywords
Stress, Perceived Stress, Ways of Coping Questionnaire

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri