English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ
(MEDIA LİTERACY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Erhan GÖRMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 137-157


Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin medya okuryazarlığı düzeylerini tespit etmektir. Bunun yanında bu çalışma aracılığıyla, öğrencilerin karşılaştıkları kitle iletişim araçlarını yorumlarken okulda almış oldukları medya okuryazarlığı dersinin bu dersi almayan öğrencilere kıyasla bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında medya okuryazarlığı dersini alan 10 ve almayan 10 sekizinci sınıf öğrencisi ile araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda kullanılan sorular Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alan İletişim Nedir?, Kitle iletişimi, Medya, Televizyon, Gazete ve İnternet gibi ünitelere ait program kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde: Medya okuryazarlığı dersini almış öğrencilerin bu dersi almamış öğrencilere göre İletişim Nedir?, Kitle iletişimi, Medya, Televizyon, Gazete ve İnternet ünitelerinde yer alan kazanımları daha fazla içselleştirdikleri ancak İnternet ünitesiyle alakalı kazanımları içselleştirme bakımından iki öğrenci grubu arasında bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul, Medya, Medya Okuryazarlığı, Medya Eğitimi

Abstract
The aim of this study is to determine the media literacy levels of secondary school students. Besides, with this study we aim to reveal whether, while evaluating mass communication tools the students encounter, media literacy courses the students attend is helpful compared to those who do not attend. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. The interviews were conducted with 10 secondary school students of grade 8 attending media literacy courses, and 10 students who do not, by using semi-structured interview forms developed by the researcher. The questions used in semi-structured interview forms were prepared considering the outcomes of Media Literacy program related to units in Media Literacy Lesson Teacher Guide Book such as What is Communication?, Mass Communication, Media, Television, Newspaper and the Internet. The data gathered through the student was analyzed by applying content analysis method. The result of the study shows that, students attending Media Literacy course have higher acquisition level on the outcomes of the target units (What is Communication?, Mass Communication, Media, Television, Newspaper and the Internet) than those who did not attend this course, but no difference has found in terms acquisition of Internet Unit outcomes between two student groups.

Keywords
Secondary School, Media, Media Literacy, Media Education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri