English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSING OF RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND BURNOUT LEVELS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS )

Yazar : Yakup Camcı    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 402-429


Özet
Bu araştırmada psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeylerinin kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Çalışma grubu 164 psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” , “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği” ve bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearsonkorelasyonu ve çoklu regresyon istatistiksel yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda: psikolojik danışmanların tükenmişlik durumlarının, duygusal denge kişilik özelliği ile pozitif; dışa dönüklülük ve deneyime açıklık özellikleri ile de negatif ilişki içinde olduğu, evli psikolojik danışmanların tükenmişlik boyutlarının tümünde bekar danışmanlara göre daha düşük seviyede tükenmişlik yaşadıkları, kadın psikolojik danışmanların erkek danışmanlara göre daha çok duygusal tükenme ve azalan kişisel başarı duygusuna sahip oldukları ve son olarak da yüksek lisans mezunu psikolojik danışmanların lisans mezunu danışmanlara göre daha düşük seviyede kişisel başarı boyutunda tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik danışman, tükenmişlik, kişilik özellikleri

Abstract
In this study, it was aimed to determine the factors affecting the burnout levels of the psychological counselors and to examine the relationship between burnout levels of the counselors and their personality traits. This quantitative study is designed as relational survey method. 164 psychological counselors who works at public schools were participated in the study Maslach burnout scale, five factor personality trait scale and information form were used as data collection tools. In order to analyze the data, independent groups t test, one way variance analysis, pearson correlation and multiple regression statistical methods were used. The findings revealed that psychological counselors' burnout situations and emotional balance personality traits are positively related. In addition, burnout of psychological counselors is negatively related to extraterrestrial personality traits and developmental openness personality traits. Female psychological counselors were more emotionally exhausted than male psychological counselors and their feelings of success decreased. On the other hand, male psychological counselors appear to have higher outward turnover and compliance personality traits than female psychological counselors. Moreover, married psychological counselors have a lower level of burnout than single counselors in all of the burnout dimensions. Lastly, psychological counselors with undergraduate degrees are experiencing more failure than psychological counselors with graduate degrees.

Keywords
Psychologicalcounselor, burnout, personalitytraits

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri