English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Body Perception and Assertiveness Levels of University Students )

Yazar : Fikret ALINCAK  Uğur ABAKAY, Seda AY  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 12-18


Özet
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunun 2016-2017 eğitim öğretim yılında Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören 18-26 yaş aralığında 251 (150 kadın, 101 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla Hovardaoğlu (1992) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Beden Algısı Ölçeği” ile Voltan (1980) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Rathus Atılganlık Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılarak t testi, varyans testi ve korelasyon testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırma grubunun beden algıları yüksek düzeyde bulunurken, atılganlık puanları orta düzeyde bulunmuştur. Çalışmaya katılan erkeklerin beden algısının kadınlardan daha yüksek olduğu, atılganlık düzeylerinde ise kadınların daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Spor yapma durumu açısından beden algısı ve atılganlık düzeylerinde erkeklerde herhangi farklılık görülmezken, spor yapan kadınların beden algısı puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Düşük gelir durumuna sahip olanların beden algısı puanlarının daha düşük olduğu, kadın ve erkeklerde beden algısı puanlarının arttığı durumlarda atılganlık düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beden Algısı, Atılganlık, Öğrenci

Abstract
This study is a descriptive study aimed at investigating the body perception and assertiveness levels of university students. The sample group of the research sample was 251 students (150 female, 101 male) in the age range of 18-26 years who were studying at Gaziantep University in the academic year of 2016-2017. In order to collect data in the study, "Body Perception Scale" which was adapted by Hovardaoğlu (1989) to Turkish and "Rathus Assertiveness Schedüle" which was adapted to Turkish by Voltan (1980) was used. In the analysis of research data, t test, variance test and correlation test were used by using SPSS 22.0 program. As a result, the body perception of the research group was found at a high level and assertiveness levels were found medium-level. It was determined that the body perception of the men participating in the study were higher than the women and the levels of assertiveness were higher in women. While there was no difference in the level of body perception and assertiveness in terms of the sporting situation, it was determined that the body perception scores of the women performing sports were higher. The lower the level of body perception of those who have low income status and the lower the level of assertiveness when the body perception scores are increased in men and women.

Keywords
Body Percetion, Assertiveness, Student

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri