English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri: Fermi Problemleri Uygulamaları
(Mathematical Modelling Skills Of Primary Teacher Candidates: The Practising Of Fermi Problems )

Yazar : sinem yanbıyık  Yasin GÖKBULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 65-83


Özet
Son yıllarda önemli hale gelen matematiksel modelleme etkinlikleri, matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesinde oldukça önemi bir role sahiptir. Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme becerilerini Fermi problemleri kullanarak ortaya çıkarmayı amaçlayan bir durum çalışmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin sınıf eğitimi alanında öğrenim görmekte olan 4. sınıf öğrencilerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilmiş 6 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Çalışmanın veri analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz işlemi, matematiksel modelleme sürecinin aşamaları doğrultusunda betimleme yoluyla gerçekleştirilmiş, betimlemeler “doğruluk kriteri” ve “erişebilirlik kriteri” kapsamında iki başlık altında yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğretmen adayları doğruluk kriterinde göre en fazla doğru cevabı “değişkenleri seçme ve varsayımları kurma” aşamasında, en az doğru cevabı ise “matematiksel modelleri kurma” aşamasında vermiştir. Erişebilirlik kriterinde göre ise öğretmen adaylarında en fazla “cevaplama yok” davranışı, en az ise “düzeltme” davranışı görülmüştür. Çalışma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Fermi problemlerindeki matematiksel modelleme becerilerinin yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Matematiksel modelleme, Fermi Problemleri, Problem çözme

Abstract
Activities of mathematical modelling, which have become important in recent years, have a very important role in associating with mathematic and daily life. This study is a case study which aims to reveal mathematical modeling skills of classroom teacher candidates by using Fermi problems. In line with this aim, 6 teacher candidates chosen by maximum variation sampling method from 4th-grade students who had education in classroom teaching branch of a state university were included in the study. In the data analysis of the study, descriptive analysis method was used. The analysis was made in line with the stages of mathematical modeling process via description; the descriptions were made under two headings within ‘accuracy criteria’ and ‘accessibility criteria’. As a result of the obtained findings, in the accuracy criteria, the teacher candidates gave the correct answer most in ‘variable selection and hypothesis formation’ stage, and gave the correct answer least in ‘mathematical models formation’ stage. In the accessibility criteria, ‘no answer’ behavior was observed most, and ‘correction’ behavior was observed least in the teacher candidates. As a result of the obtained findings, in the accuracy criteria, the teacher candidates gave the correct answer most in ‘variable selection and hypothesis formation’ stage, and gave the correct answer least in ‘mathematical models formation’ stage. In the accessibility criteria, ‘no answer’ behavior was observed most, and ‘correction’ behavior was observed least in the teacher candidates. As a result of the study, it can be said that mathematical modeling skills of the classroom teacher candidates in Fermi problems are not in a sufficient level.

Keywords
Mathematical Modeling, Fermi problems, Problem solving

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri