English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL 4. SINIF MÜFREDATINDA YER ALAN CÜMLENİN ÖĞELERİ KONUSUNUN SINIF DIŞI (OUTDOOR) ETKİNLİKLERLE DESTEKLENEREK ÖĞRETİLMESİ
(TEACHING OF THE “ELEMENTS OF THE SENTENCE” TOPIC THAT IS FOUND IN THE 4TH GRADE “GRAMAR” CIRICULUM OF PRIMARY SCHOOLS WITH THE SUPPORT OF OUTDOOR ACTIVITIES )

Yazar : AYÇA CİRİT GÜL  YRD. DOÇ. DR. ELİF OMCA ÇOBANOĞLU, ARŞ. GÖR. AYÇA CİRİT GÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 521-531


Özet
Bu çalışma, ilkokul 4.sınıf müfredatındaki “Cümlenin Öğeleri” konusunun sınıf dışı uygulamalar ile desteklenerek öğretilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Samsun ilindeki bir ilkokulun 4.sınıfında okuyan 20 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yapılarak toplanmış ve çalışmada gözlem ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan etkinlikler, uzman görüşü alındıktan sonra, Türkçe dersi dışında Matematik, Beden Eğitimi ve Fen ve Teknoloji dersleri ile disiplinlerarası ilişkiler kurularak uygulanmıştır. Etkinlikler sırasında öğretim yöntem ve tekniklerinden istasyon, beyin fırtınası, tartışma kullanılmıştır. Etkinlikler uygulanmadan önce sınıf öğretmenine anlatılarak öğretmenin görüşleri alınmış daha sonra tüm sınıfın katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada etkinlikler sırasıyla sınıf dışı ve sınıf içi olarak düzenlenmiştir. Sınıf dışı uygulamada, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmaya yönelik etkinlikler; sınıfın içinde yapılan uygulamada ise konuyu pekiştirici ve konunun öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin dönüt alınmasına yardımcı olacak etkinlikler yapılmıştır. Uygulamalar bittikten sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcıların eğlenerek öğrendikleri, fiziksel anlamda enerjilerini atabildikleri ve sürece aktif olarak katılabildikleri görülmüştür. Bunların yanı sıra akran etkileşiminin güçlendiği, derse karşı güdülenme ve merak duygusunun arttığı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, diğer derslerde ya da Türkçe dersinin başka konularında sınıf dışı etkinlikler uygulanarak öğrenmenin kolaylaştırılabileceği ve öğrencinin bir sonraki adımı merak etmesi sağlanarak derse daha çok güdülenmesinin sağlanabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın, alana yeni bir bakış açısı kazandırması, öğretim etkinliğini çeşitlendirmesi, öğretimi sınıf ortamının dışına çıkarması ve alan yazına katkı sağlaması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Dışı Eğitim, İlkokul, Eylem Araştırması.

Abstract
This study is performed for the purpose of teaching the “elements of the sentence” topic that is found in the 4th grade curriculum of primary schools with the support of outdoor activities. The study was carried out with 20 students who were in the 4th grade of primary school in Samsun in 2016-2017 education year. The data were collected from the qualitative research methods by action research and the observation and interview form was used. The activities prepared by the researchers have been applied by establishing interdisciplinary connections with Mathematics, Physical Education and Science lessons in addition to Turkish lessons, after the reception of expert view. During the activities, station, brain storming and discussion were the teaching methods and techniques that was used. Before the activities were applied, they were told and explained to the class teacher and then the activities were done with the participation of the whole class. Activities in the study were organized as outdoor and indoor, respectively. In the outdoor, activities to facilitate students' learning were practiced; and in the implementations made in the classroom, there were activities that will highlight the topic and help to get feedback about whether the subject is learned or not. As a result of the evaluations after the end of the exercises, it was seen that the participants were entertained, learned by amusement, they were physically able to discharge their energy, and were able to actively participate in the process. In addition to these, it has been observed that the peer interaction was strengthened, the motivation and curiosity towards the lesson was increased. Taking into consideration the results obtained, it is considered that learning can be facilitated by applying outdoor activities in other subjects or in other subjects of the Turkish grammar lectures, and it is thought that the student can be motivated more by being provided with curiosity about the next step. Therefore, we think that this study is important in terms of providing a new point of view to the field, diversifying the teaching effectiveness, bringing the teaching activity out of the classroom environment and contributing to the field.

Keywords
Outdoor education, primary school, action research.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri