English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF THE CANDIDATES FOR MUSIC TEACHER TOWARDS TRADITIONAL TURKISH MUSIC COURSES IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Yazar : Yavuz ŞEN  Nezihe ŞENTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 3
Sayfa : 167-187


Özet
Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin Geleneksel Türk Müziği Derslerine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde araştırmada, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin GTHM ve GTSM derslerine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığının ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu araştırma, betimsel türde olup tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı olan 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, 18 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Geleneksel Türk Müziği (GTHM-GTSM) derslerine ilişkin tutum ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 9 maddesi olumsuz ve 15 maddesi olumlu olmak üzere toplam 24 maddeden meydana gelmiştir. Ölçek tek boyutlu olup, tek faktörün açıkladığı varyans % 40, güvenirlilik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,93 olarak bulunmuştur. Araştırmanın bulguları sonucunda GTHM ve GTSM derslerine ilişkin öğrencilerin tutum puanlarının yüksek oranda olumlu olduğu ve bu iki derse ilişkin tutumlar arsında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin GTM derslerine ilişkin tutumlarının mezun oldukları ortaöğretim kurumlarına, okumakta oldukları üniversitelere, bireysel çalgılarına, dinledikleri müzik türüne göre anlamlı düzeyde fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Geleneksel Türk Müziği Dersleri, Geleneksel Türk Halk Müziği, Geleneksel Türk Sanat Müziği, Tutum.

Abstract
The purpose of the present study is to examine the attitudes of the fourth-year students at the Department of Music Teaching at the Faculty of Education towards “Traditional Turkish Music Courses”. Within the framework of this basic purpose, this study is designed to examine the attitudes of the fourth-year students at the Department of Music Teaching at the Faculty of Education towards the courses of TTFM (Traditional Turkish Folk Music) and TTAM (Traditional Turkish Art Music) in terms of various variables and to find out whether there is a significant relationship between them. This study is a research conducted as a survey to determine the attitudes of the students at the Department of Music Teaching towards TTFM and TTAM. The universe of the study consists of the students enrolled at the 23 Departments of Music Teaching affiliated to The Council of Higher Education in Turkey. The sample of the study is composed of the fourth-year students at 18 Departments of Music Teaching. In the study, was used an Attitude-Scale for Traditional Turkish Music (TTFM-TTAM), developed by the researcher. The Scale consists of 24 questions – 9 negative and 15 positive. It is one-dimensional and the variance explained by the single factor has been found as 40% and the coefficient of reliability (Cronbach Alpha) as 0,93. The study concluded that the students had a high positive score of attitude to the courses of TTFM and TTAM and there was not a significant difference between the attitudes to these two courses. The students’ attitudes to the courses of Traditional Turkish Music showed considerable differences, depending on their high-schools, their current universities, individual instruments and their favourite music.

Keywords
Music Training, Traditional Turkish Music Courses, Traditional Turkish Folk Music, Traditional Turki

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri