English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WEB TABANLI UZAKTAN EĞITIMIN FEN BILIMLERI KONULARINDA ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISI
(EFFECT OF WEB-BASED DİSTANCE EDUCATİON ON STUDENT ACHIEVEMENT IN SCIENCE EDUCATION )

Yazar : BUKET BALLIEL ÜNAL  Dr.Buket BALLIEL ÜNAL,  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 481-490


Özet
Bu araştırma, 5. sınıf fen bilimleri dersinde yer alan maddenin değişimi ünitesinin web tabanlı uzaktan eğitim ile öğretilmesinin öğrenci başarısına olan etkilerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deneysel uygulaması 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muğla ili Toki Ş.J. Yb. Alim Yılmaz Ortaokulunda 5. sınıf A-B şubelerinde öğrenim gören 45 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup kurulmuştur. Verilerin toplanması sırasında araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik analizi yapılmış başarı testi kullanılmıştır. Maddenin değişimi ünitesi başarı testi, çalışmaya başlamadan önce, her iki gruba da ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna ünite, web sitesi ile işlenmiştir. Her iki gruba da başarı testi son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı ile gerekli istatistiki teknikler belirlenerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, web tabanlı uzaktan eğitimin öğrenciler üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Öğrenme, Fen Bilimleri.

Abstract
The purpose of this study is to examine the effect of web-based distance education teaching of substance exchange unit included in the 5th grade science course on student achievement. The study was carried out with experimental design with pretest-posttest control groups. The experimental applications of the study was conducted on 45 students from the 5th grade A-B branches in 2014-2015 school year in Toki Ş.J. Yb. Alim Yılmaz Secondary School in Muğla province. Within the scope of the study, two groups were created including experimantal and control groups. An achievement test, which was developed by the researcher and the validity and reliability analysis was conducted, was used during data collection. The achievement test for the substance exchange unit was applied to the both groups as a pre-test before starting to the study. The unit was taught with a website to the experimantal group. The achievement test was applied to the both groups as post-test. The data obtained was analyzed by determining the necessary statistical techniques by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package program. According to the findings of the obtained study results, it has been shown that the web-based distance education make a difference on students.

Keywords
Distance Education, Web-Based Learning, Sciences

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri