English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİM SANAT MERKEZLERİNE DEVAM EDEN ÜSTÜN YETENKELİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARINDA YAŞADIKLARI PROBLEMLER
(PROBLEMS OF GIFTED STUDENTS GOES ON SCIENCE AND ART CENTER )

Yazar : Sertan TALAS  Yeşim TALAS, Arzu SÖNMEZ  
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 42-50


Özet
Özel gereksinimi olan bir öğrencinin, gereksinimlerini karşılamak için bireysel olarak tasarlanan ve bireysel olarak uygulanan bir eğitim öğretim süreci olan özel eğitim (Sucuoğlu ve diğ. s:70) kavramı günümüz sosyal devlet anlayışının olmazsa olmaz unsurlarındandır. Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen eğitim ve öğretim süreci öğrencinin zihinsel ve fiziksel düzeyi dikkate alınarak uygulanmaktadır. Öğrencileri ortalama düzeyden uzaklaşan öğrencilerden oluşan özel eğitim, hem ortalamanın altında olan hem de ortalamanın üstünde olan öğrencilerin eğitimini kapsamaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ortalamanın üstünde olan öğrencilerin eğitim ihtiyacından doğmaktadır. Akranlarından belli alanlarda üstün özellikleri olan öğrenciler (Kırcaali-İftar, 2009 s:129) olarak tanımlanan üstün yetenekli öğrenciler, üstün zihinsel yeteneğe sahip olanlar, bir akademik alanda üstün yetenekliler, yaratıcı-üretici düşünme yeteneği üstün olanlar, üstün liderlik yeteneği olanlar ve üstün sanat yeteneği olanlar olmak üzere beş gruptan oluşmaktadır (Kırcaali-İftar, 2009 s:129). Ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitimi 2007 yılında yayımlanan 2593 sayılı yönetmelik gereği Bilim ve Sanat Merkezlerinde yürütülmektedir. Belirli bir tarama ve tanılama sürecinden geçirilen öğrenciler eğitimlerinin kendi devam ettikleri ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında devam ederken destek eğitimleri için Bilim ve Sanat Merkezlerine devam etmektedirler. Hem Bilim Sanat Merkezleri’nden hem de örgün eğitim kurumlarından eğitim almakta olan üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında çeşitli problemlerle karşılaştıkları alanda çalışan öğretmenler ve idareciler tarafından ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne devam etmekte olan öğrencilerin devam etmekte oldukları örgün eğitim kurumlarında ne tür problemler yaşadıklarının tespit edip, bu problemlerin çözümünde neler yapılabileceğinin belirlenmesidir. Üstün yetenekli öğrencilerin okullarında yaşadığı problemlerin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntem desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim ve öğretim dönemimde Tokat Bilim Sanat Merkezinde eğitimlerine devam etmekte olan 6, 7 ve 8. sınıflarda örgün eğitime devam eden 15 öğrenciden oluşacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturacak olan öğrenciler tesadüfi yöntemle seçilecektir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilecek olan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanacak ve içerik analizi ile verilerin analizi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Üstün Yetenekli öğrenciler, Bilim Sanat Merkezleri

Abstract
The gifted students are defined as the ones who have superior talents in definite fields (Kırcaali-İftar, 2009 s:129). These students consist of five group; the students who have superior intellectual ability, superior ability in one field, creative considiretion ability, superior leadership ability and superior art ability. These gifted students receive education both in Science and Arts Center and their formal schools. The teachers and the school managers of these students claim that they have problems in their formal schools. The aim of this study is determining what kind of problems these students have in their formal schools. The study group of this research is consist of the students who have receiving education in Tokat Science and Art Center in 2011-2012 education and training term. 15 student are choosen randomly between the 6.,7. and 8. Grade students. Data were collected by using semi-structured interview questions and analyzed by using content analysis method.

Keywords
Gifted Students, Science and Art Centers

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri