English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAYINLANAN MATEMATİKSEL MODEL VE MODELLEME ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ
(DESCRIPTIVE CONTENT ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELING RESEARCH PUBLISHED IN THE FIELD OF MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY )

Yazar : Alper ÇİLTAŞ  , Elif Albayrak  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 258-283


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de matematik eğitimi alanında yayınlanan matematiksel modelleme araştırmalarının eğilimini tespit etmek ve bu bağlamda ilgili alana öneriler sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de 24 ulus¬al dergideki 38 makale ve 14 farklı üniversitede yürütülen 28 tez incelenmiştir. İlgili yayınları değerlendirmek için literatürden yararlanılarak geliştirilen yayın sınıflandırma formu, modelleme araştırmaları için revize edilerek kullanılmıştır. Formda ilgiliçalışmanın künyesi, alanı, matematik konu alanı matematiksel modelleme türleri, matematiksel modelleme kullanım şekli, araştırma yöntemi veri toplama araçları, örneklemi, veri analizi yöntemi ve çalışmanın sonucu kategorileri bulunmaktadır. Bu kategorilere göre yapılan analizler, frekans ve yüzde gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılarak sunulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre, Türkiye’de matematiksel modellemeye yönelik çalışmaların yaklaşık on yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve artarak devam ettiği belirlenmiştir. Bunun yanında, matematiksel modellemeye yönelik tezlerin ise yüksek lisans düzeyinde yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmadan elde edi¬len sonuçların alanda gerçekleştirilen çalışmaların güçlü ve eksik yönlerini görme açısından yararlı ola¬cağı, gelecek çalışmalara yön vermede belirleyici bir kaynak olarak kullanılabileceği ve matematiksel modellemeye yönelik araştırma yapan araştırmacılara rehber olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Model, Modelleme, Matematiksel Modelleme ve İçerik Analizi

Abstract
The purpose of this study is to determine the tendency of mathematical modeling studies published in the field of mathematics education in Turkey and to present suggestions in the related field in this context. With this purpose, 38 articles in 24 national journals and 28 theses carried out in 14 different universities in Turkey have been examined. The publication classification form developed by using literature to evaluate related publications has been revised and used for modeling researches. Mathematical modeling types, types of mathematical modeling, research method data collection tools, sampling, data analysis method and final categories of the study are included in the form. Analyzes made according to these categories are presented using descriptive statistical techniques such as frequency and percentage. According to the findings of the research, it has been determined that the studies for mathematical modeling in Turkey have a history of about ten years and continue increasingly. Besides, theses for mathematical modeling have been concentrated at the graduate level. It is thought that the results obtained without working can be useful for seeing the strengths and weaknesses of the studies carried out on the field, can be used as a determining resource for giving direction to future studies, and can be a guide to the researcher conducting research on mathematical modeling.

Keywords
Model, Modeling, Mathematical Modeling and Content Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri